Religia/etyka w szkole WPISY
RAPORT 15 GRAFIK 6

Raport z badania ankietowego „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – Równość w szkole”

Fundacja Wolność od Religii zrealizowała w 2017 roku badanie ankietowe, na grupie 2091 uczniów, nauczycieli oraz rodziców i prawnych opiekunów uczniów z całej Polski, w ramach projektu Równość w szkole, współfinansowanego przez Fundację Batorego. W ramach badania podjęliśmy próbę ustalenia następujących kwestii: – W jaki sposób szkoły organizują lekcje religii i etyki w celu sprawdzenia, […]
pytanie o religie we wniosku dla I kl.

Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 19.12.2017r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak […]
niktniemoc5bcebyc487obowic485zany0aprzezorganywc582adzypublicznej0adoujawnieniaswojego0ac59bwiatopog-default

Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 13.12.2017r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i […]
baner 700x300 10

Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Dz.U.1992.36.155 z dnia 1992.04.24 Status: Akt obowiązujący. Wersja od: 1 września 2017 r. 9 maja 1992 r.,1 września 1992 r. § 14 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 1 […]
20161112_143806

Religia jako przedmiot obowiązkowy wyklucza dzieci niereligijne – Fundacja wyjaśnia w kolejnym piśmie do Kuratorium Oświaty

W dniu 14.11.2016r. Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrektor Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum (63-004 Tulce) , z prośbą o podjęcie działań mających na celu przywrócenie treści statutu placówki do stanu rzeczy zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Pełna treść pisma: Pismo do SP Bonum Futurum 14.11.2016 religia obowiązkowa.pdf Do dnia 26.06.2017r. Fundacja nie […]
plakat-etyka

Religia w szkole okiem ucznia – list do fundacji

Zacznę od tego, że zajęcia religii są w środku zajęć obowiązkowych co sprawia, że muszę czekać 45 min na następną lekcję (2 razy w tygodniu). Moim zdaniem takowe zajęcia powinny odbywać się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, a najlepiej to w kościele. Druga sprawa jak sama nazwa mówi „religia”, a nie „chrześcijaństwo” z opowiadań […]
plakat-etyka

Jak zwolnić się z zajęć z religii w trakcie roku szkolnego?

Rodzice w imieniu ucznia lub pełnoletni uczniowie samodzielnie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej o warunkach składania rezygnacji: „Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły […]
post-na-ms-dot-wypis-z-rozporzadzenia

Religia w środku planu zajęć nawet jeśli blisko 30% uczniów nie uczęszcza – interwencja fundacji

W dniu 13.09.2017r. Fundacja, na wniosek rodziców i uczniów, zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły nr 113 we Wrocławiu z prośbą o zmianę Planu Zajęć dla klasy IV B, tak aby religia rzymskokatolicka była pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną. „Od rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Państwa publicznej placówki oświatowej, otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe […]
ulotka-rownoscwszkole-rys2

Etyka w szkole – prawa rodziców i uczniów

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na następujące zagadnienia związane z poszanowaniem uprawnień rodziców i uczniów szkół publicznych.
FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII

Stanowisko Fundacji Wolność od Religii w sprawie nowej podstawy programowej WDŻ

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie […]
dzieci na religii przebywają w tej samej sali

Dzieci nie uczęszczające na religię godzinę tę spędzają w klasie pod opieką katechety – pismo Fundacji do Dyrektor SP nr 257 w Warszawie

W dniu 24.01.2017r. Fundacja zwróciła się z wnioskiem o zmianę § 38 ust. 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 257 i poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, jak również pozostałych obowiązujących przepisów prawnych, poprzez zapewnienie opieki dla dziecka nie uczestniczącego w lekcji religii w inny sposób niż przebywanie na sali, gdzie odbywa […]
niktniemoc5bcebyc487zmuszany0adouczestniczeniaani0adonieuczestniczenia0awpraktykachreligijnych0a-default

Ksiądz na zastępstwie w szkole – pytanie do Fundacji

„Dziś w szkole miała miejsce taka sytuacja: klasa miała mieć j.angielski, ale nauczycielki nie było i w zamian przyszedł ksiądz. Śpiewali kolędy. Pytanie do mojego syna: czemu nie śpiewasz? Syn: ja nie chodzę na religię. ksiądz: to masz chodzić gówniarzu! Moje pytanie. Co zrobić z tą sytuacją i czy zastępstwa z księdzem są traktowane, jak […]
procedura-zwalniania-z-religii

Rezygnacja z religii może nastąpić w każdym czasie – pismo Fundacji

W dniu 05.01.2017 r. Fundacja przygotowała pismo do Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rybnej w sprawie procedury zwalania z religii, ogłoszonej na stronie internetowej placówki. Zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących procedury ZWALNIANIA Z RELIGII, opisanej m.in. na stronie internetowej szkoły (link: http://www.szkolarybna.czernichow.pl/procedury-zwalniania.html), zgodnie z którą zwolnienia te, mogą być składane przez rodziców/opiekunów […]
oc59bwiata0awrzeczypospolitejpolskiejstanowi0awspc3b3lnedobro0acac582egospoc582eczec584stwa0a-default

Oświadczenia o nieuczestniczeniu w religii w szkole niepublicznej w Słupsku – interwencja fundacji

W dniu 16.09.2016 r. Fundacja Wolność od Religii w ramach kampanii społecznej prowadzonej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego i konstytucyjnych praw osób należących do mniejszości wyznaniowych wysłała pismo, w którym zwraca uwagę Dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych Ponadgimnazjalnych w Słupsku na praktykę odbierania od rodziców uczniów oświadczeń negatywnych tj. o nieuczestniczeniu dziecka w […]
post-na-ms-dot-wypis-z-rozporzadzenia

Wymuszanie opieki nad uczniem nieuczęszczającym na religię – interwencja fundacji

Od sierpnia 2013 r. Fundacja Wolność od Religii prowadziła korespondencję z MEN w sprawie wymuszania na uczniach nieuczęszczających na religię tzw. opieki. Pytaliśmy MEN czy opieka szkoły, zagwarantowana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. […]
wartości chrześcijanskie

Szkoła wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Dlaczego nie uniwersalne zasady etyczne? – interwencja Fundacji

W dniu 14.11.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu, z prośbą o zmianę brzmienia zapisów Statutu tj. „Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskim systemie wartości, służy rozwijaniu w młodzieży poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka, miłości ojczyzny, poszanowania wszystkich kultur i tradycji.” […]
statut_s83_sic

O sposobie oceniania z religii/etyki oraz „zwalnianiu z religii” w statucie szkoły – interwencja fundacji

W dniu 24.10.2016 r. Fundacja skierowała pismo do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie w sprawie niezgodnych z obowiązującym prawem oświatowym zapisów Statutu ZSO. Pełna treść pisma: Pismo do Dyrektora ZSO Głogów 24102016.pdf Dnia 10.11.2016 r. Fundacja otrzymała odpowiedź ze strony Dyrektora szkoły z zapewnieniem, że zapisy statutu, na które powoływaliśmy się w swoim piśmie […]
post-na-ms-dot-wypis-z-rozporzadzenia

Nadobowiązkowa religia pomiędzy zajęciami obowiązkowymi – interwencja Fundacji

W dniu 14.11.2016 r. Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, z prośbą o organizowanie zajęć z katechezy na równych zasadach z innymi zajęciami nadobowiązkowymi. W klasach, w których 100% rodziców wyraziło życzenie uczestniczenia dziecka w lekcjach religii nie stanowi to istotnego problemu.  Inaczej jest w klasach, w których jeden […]
rzeczpospolitapolska0ajestpac584stwemc59bwieckim2c0aneutralnymwsprawachreligiiiprzekonac5840a0a0a0a-default

Nieobecność w dzienniku na religii bo nieuczestniczący uczeń nie był w bibliotece – list do fundacji

„Piszę do Państwa z prośbą o pomoc w walce o sprawiedliwy sposobu organizowania zajęć nieobowiązkowych w liceum. (…) W klasie córki kilkoro uczniów nie uczęszcza na zajęcia z religii. Przypuszczam również, że tylko część uczestniczy w zajęciach etyki i wychowania do życia w rodzinie. Jednak o ile etyka i WDŻ organizowane są na pierwszej, bądź […]