Msza „dla wszystkich uczniów” w Cząstkowie Mazowieckim – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Dziś fundacja wysłała pismo do Dyrekcji ZSP w Cząstkowie Mazowieckim w sprawie obowiązkowej mszy  na zakończenie roku szkolnego o treści:

Szanowni Państwo,

z informacji umieszczonej na stronie internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim, a także tej przekazanej przez wychowawców rodzicom i uczniom wynika, iż zakończenie edukacji w roku 2013/2014 odbywa się w kościele katolickim w dniu 26.06.2014 (czwartek), a obecność uczniów jest obowiązkowa dla wszystkich. Na potwierdzenie treści ogłoszenia załączamy skan ze strony internetowej placówki.

Fundacja ma wątpliwości, czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii. Mamy również wątpliwości, czy nauczyciele/wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy czy udział ich był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych? Czy taka praktyka nie jest próbą łamania ich sumienia i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii? Czy szkoła zapewnia opiekę nauczyciela uczniom, którzy pozostaną w szkole np. tym nieuczestniczącym w lekcjach katechezy rzymskokatolickiej.

Nie jest naszą intencją krytyka współpracy szkoły ze wspólnotami i instytucjami religijnymi. Pragniemy jedynie, by w bardzo delikatnych z natury kwestiach światopoglądowych brano zawsze pod uwagę prawa, wolność sumienia mniejszości oraz uczucia wszystkich uczniów i nauczycieli.

Pragniemy w tym miejscu również przypomnieć o zapisach Konstytucji m.in. art. 53 punkt 6 mowa jest o tym, że „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Ponadto w myśl art. 2 Konstytucji, Polska jest „demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. W systemie demokratycznym jedną z podstawowych zasad jest zasada poszanowania praw mniejszości. Zasada ta sugeruje zakaz dyskryminacji praw mniejszości. Jest to swoiste ograniczenie władzy większości społeczeństwa, w tym większości rodziców współdecydujących o praktykach szkolnych sprzecznych z zapisami Konstytucji.

Ponadto art. 6. ustawy „Karty nauczyciela” stanowi, że nauczyciel obowiązany jest m.in. „kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka” oraz „dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”.
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie nas o podjętych ustaleniach.

Z poważaniem

Dorota Wójcik

prezeska zarządu

Treść pisma w załączeniu:

http://wolnoscodreligii.pl/mszadlawszystkich.pdf

Odpowiedź Dyrektora ZSP:

http://wolnoscodreligii.pl/odp_dyrekcji_mszadlawszystkich.pdf

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 30.07.2014

http://wolnoscodreligii.pl/Odp_RPO_w_sprawie_mszy_czastkow.pdf