Statut szkoły podstawowej nr 4 w Wałczu – pismo fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 23.02.2016 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Szczecinie z prośbą o zwrócenie uwagi na zapisy Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu.

Zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 1 Statutu „Szkoła respektuje chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki”.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wskazuje, iż „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.”

Fundacja ma wątpliwości, czy szkoła modyfikując brzmienie zapisów ustawowych istotnie przyjmuje za podstawę swojej pracy edukacyjno-wychowawczej uniwersalne zasady etyki, czy wyłącznie je „respektuje”? Czy szkoła „respektuje” również inne od chrześcijańskiego systemy wartości?

Pełna treść pisma:

Pismo do KO Szczecin w sprawie statutu SP nr 4 wałcz.pdf

W dniu 11.03.2016 wpłynęła odpowiedź z Kuratorium. Pracownicy Kuratorium „nie wydają opinii nt. przepisów prawnych”.

Pełna treść odpowiedzi:

Odp. z KO Szczecin w sprawie SP Nr 4 w Wałczu.pdf