Kto przebierze się za świętego nie będzie pytany przez nauczycieli – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 27.10.2016 r. fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Gorzowie i prośbą o pomoc w związku z ogłoszeniem zawieszonym w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy 66-218.

Zgodnie z informacją pn. ŚWIĘTY NIEPYTANY, wywieszoną przez nauczyciela religii: „Dnia 28.10.2016 r. w naszej szkole będzie zorganizowany Dzień Świętego. Osoba, która w tym dniu będzie miała na sobie atrybut świętego np. aureolka, skrzydła, cały strój lub białą koszulę nie będzie pytana!!!”, uczniowie należący do mniejszości wyznaniowych i mniejszości bezwyznaniowej zostaną wykluczeni ze społeczności szkolnej i ukarani przez nauczycieli za światopogląd inny niż wyznanie rzymskokatolickie i prawosławne, w których to obchodzi się kult świętych.

Z informacji jakie posiadamy, interwencje telefoniczne ze strony rodziców uczniów uczęszczających do szkoły m.in. rozmowa z dyrektor szkoły, nie przyniosły żadnych rezultatów i zainteresowania dyrekcji szkoły. W opinii Fundacji wykazując się biernością w tej sprawie dyrektor narusza dyspozycje Konstytucji RP:

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Pełna treść pisma:

Pismo do KO w Gorzowie Wlkp. swięty niepytany.pdf

W dniu 08.11.2016 r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty.

Skan pisma w załączeniu:

Pełna treść odp. z dn. 03.11.2016 w spr. Święty niepytany.pdf

14680510_1171921462896195_541118919184456245_n