Nadobowiązkowa religia pomiędzy zajęciami obowiązkowymi – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 14.11.2016 r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, z prośbą o organizowanie zajęć z katechezy na równych zasadach z innymi zajęciami nadobowiązkowymi.

W klasach, w których 100% rodziców wyraziło życzenie uczestniczenia dziecka w lekcjach religii nie stanowi to istotnego problemu.  Inaczej jest w klasach, w których jeden lub kilkoro uczniów nie uczestniczy w katechezie. Taki sposób ułożenia planu zajęć skutkuje dyskryminacją uczniów oraz ich rodziców, należących do mniejszości wyznaniowych lub mniejszości bezwyznaniowej.

Praktyka ta narusza również zasady organizacji lekcji religii zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późn. zm.) § 1. 1. Ust. 3 „Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.”

Pełna treść pisma:

Pismo do VI LO Kraków religia pomiędzy polskim a matematyką.pdf