„Wszyscy uczniowie z nauczycielami idą do Kościoła” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 21 czerwca 2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, z prośbą o wyjaśnienie dlaczego rodzice uczniów Szkoły otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus wiadomość, zgodnie z którą „w dniu 21 czerwca o godz. 10.00 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami idą do Kościoła na Mszę Świętą”. Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane.

Z korespondencji prowadzonej przez Fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”. W związku z powyższym wnosimy również o udostępnienie informacji czy dyrekcja szkoły umożliwiła rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia ich dzieci we mszy i w jaki sposób? Czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii? Czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy czy udział ich był obowiązkowy, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych?

Link do treści pisma:

Pismo do ZSP nr 7 w Warszawie wszyscy uczniowie do kościoła.pdf

W dniu 02 lipca 2018r. do wiadomości Fundacji wpłynęło pismo, będące odpowiedzią Dyrekcji szkoły na zgłoszenie rodziców w powyższej sprawie. W piśmie Dyrekcja informuje, że „sformułowanie wszystkie dzieci rzeczywiście okazało się niefortunne”. „Sekretariat nie posiada informacji dotyczącej wyznania uczniów, dlatego każdy wychowawca miał obowiązek poinformować i poinformował rodziców o możliwości pozostawienia dziecka w czasie mszy świętej w szkole. W tym czasie zostały zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze”.

Dyrekcja stwierdza przy tym, że „samo odprawianie Mszy Świętej z okazji zakończenia roku szkolnego do pewnego stopnia okrzepło w większości szkół w Polsce jako swoiste rutynowe wydarzenie”.

W opinii dyrekcji „należy mieć w szczególnym względzie kontekst społeczny, w którym muszą funkcjonować zarówno dzieci, jak i rodzice i szkoła. Niezależnie od zmian, które zaistniały w ostatnich dwóch dekadach w tej sferze, społeczeństwo polskie pozostaje nadal społeczeństwem dominująco katolickim. Istnieje znacząca grupa dzieci i ich rodziców, którzy życzą sobie aby taka Msza Święta się odbyła i Szkoła ze względu na uzewnętrznienie tych próśb corocznie pomaga w organizacji takiego nabożeństwa.