Szkoła publiczna w Sochaczewie, rozpoczęcie roku szkolnego w kościele – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 3 września fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sochaczewie, w związku z organizacją rozpoczęcia roku szkolnego w kościele.

„Godz. 8.30 – zbiórka przed szkołą, wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli

9.00 – Msza Święta

Po powrocie z kościoła spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach”

Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się w kościele i obejmuje mszę w obrządku rzymskokatolickim.

Sytuacja ta jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych oraz narusza postanowienia Konstytucji RP m.in.:

Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia
w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Ponadto zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Prosimy dyrekcję Szkoły o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie Fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Pełna treść pisma:

Pismo do SP nr 3 Sochaczew 03092018.pdf