„Nie wyrażam życzenia, aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii”, szkoły nie mogą wymagać oświadczeń negatywnych – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 19 marca fundacja wysłała pismo interwencyjne do dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, z powodu niezgodnych z prawem oświadczeń w sprawie uczęszczania na zajęcia religii/etyki.

Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę,  lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.