Jak zrezygnować z zajęć religii w trakcie roku szkolnego?

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Rodzice w imieniu ucznia lub pełnoletni uczniowie samodzielnie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

Informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej o warunkach składania rezygnacji:

„Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji. Zmiana decyzji nie wiąże się z konsekwencjami dla rodziców lub uczniów. (…) Jeśli rezygnacja z udziału ucznia w nauce religii lub etyki nastąpi w trakcie roku szkolnego przed terminem klasyfikacji rocznej, uzyskane oceny śródroczne nie będą brane pod uwagę i uczeń nie otrzyma na koniec roku oceny z tego przedmiotu”.

Druk oświadczenia o rezygnacji możesz pobrać ze strony projektu Równość w Szkole prowadzonego przez fundację link: https://www.rownoscwszkole.pl/do-pobrania