W Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy zamiast lekcji jest wyjście z wychowawcami na mszę do Kościoła rzymsko-katolickiego. Kto nie idzie musi wcześniej zgłosić do nauczyciela i karnie pozostać w świetlicy – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Lublin, 2 września 2021 r.

Szanowna Pani Dorota Hałas
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głuszycy
ul. Kolejowa 8
58-340 Głuszyca
sp3@gluszyca.pl

Szanowna Pani Dyrektor,

Działając z upoważnienia oraz w imieniu przedstawicieli wspólnoty szkolnej, którzy przekazali nam informacje o łamaniu praw uczniów, rodziców i nauczycieli przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je dyrekcji, a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Panią do rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, o poniższej treści:

„Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy informuje, że w dniu 3 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły, wspólnie z wychowawcami, uczestniczyć będą, za Państwa aprobatą, we Mszy świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w kościele pw Chrystusa Króla (na osiedlu). Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na udział córki/syna we mszy,
proszę o stosowną informację przekazaną do wychowawcy. Dzieciom, które zostaną w szkole zapewniona zostanie w tym czasie opieka w świetlicy szkolnej.”

uczniowie w miejsce zajęć dydaktycznych mają zorganizowane przez szkołę wyjście na mszę do Kościoła rzymsko-katolickiego. Ponadto uczniowie udają się tam z wychowawcami, a pozostali (wyznania innego niż rzymsko-katolickie), którzy nie chcą uczestniczyć we mszy, mają zgłosić ten fakt nauczycielom i pozostać w szkolnej świetlicy.

W związku z powyższym zwracamy się do Pani o natychmiastowe zaprzestanie naruszania norm Konstytucji RP oraz dyskryminowania uczniów i wychowawców należących do innych grup światopoglądowych niż katolicy.

Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”. 

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

  1. W jaki sposób szkoła pozyskała zgodę rodziców na wyprowadzenie uczniów z budynku szkoły na mszę do Kościoła rzymsko-katolickiego?
  2. W jaki sposób szkoła pozyskała zgodę wychowawców na wyjście z uczniami rzymsko-katolickimi do Kościoła? Czy szkoła posiada informację na temat wyznania  wychowawców?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany powyżej adres e-mail: fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Pragnę również przypomnieć, że zgodnie z m.in. Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 03.09.2021 r. wpłynęła odpowiedź ze szkoły, w której zostaliśmy poinformowani, że wyjście na mszę zostało odwołane, a rodzice zostali powiadomieni w dniu 2-go września.

Dziękujemy!