SP nr 3 w Płocku – msza na zakończenie roku szkolnego połączona z pożegnaniem księdza proboszcza w miejsce zajęć dydaktycznych – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 21 czerwca 2022 r.

Szanowna Pani Bożena Rulak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku
e-mail: dyrektor@sp3plock.pl

Szanowna Pani Dyrektor,

Działając z upoważnienia oraz w imieniu przedstawicieli wspólnoty szkolnej, którzy przekazali nam informacje o łamaniu praw uczniów, rodziców i nauczycieli przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je dyrekcji, a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Panią do rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, o poniższej treści:

W dniu 23.06.2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 – Msza św. w Kościele na zakończenie roku szkolnego połączona z pożegnaniem księdza proboszcza. Osoby, które nie chodzą na religię zostają w szkole pod opieką świetlicy szkolnej – budynek A i pod opieką wyznaczonych nauczycieli – budynek C.


uczniowie w miejsce zajęć dydaktycznych mają zorganizowane przez szkołę wyjście na mszę do Kościoła rzymsko-katolickiego razem z nauczycielami przedmiotu wpisanego w plan lekcji.

W związku z powyższym zwracamy się do Pani o natychmiastowe zaprzestanie naruszania norm Konstytucji RP oraz dyskryminowania uczniów i wychowawców należących do innych grup światopoglądowych niż katolicy.

Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”. 

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Pragnę również przypomnieć, że zgodnie z m.in. Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

1.     W jaki sposób szkoła pozyskała zgodę rodziców na wyprowadzenie uczniów z budynku szkoły na mszę do Kościoła rzymsko-katolickiego?

2.     W jaki sposób szkoła pozyskała zgodę nauczycieli na wyjście z uczniami rzymsko-katolickimi do kościoła? Czy szkoła posiada informację na temat wyznania  wychowawców?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany powyżej adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu