Działania WPISY

Fundacja pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizowania rekolekcji w szkołach

Edycja postu z marca 2019r. W związku z dziesiątkami otrzymywanych wiadomości, w których zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele wskazują, iż sposób organizowania rekolekcji w niektórych placówkach publicznych uwłacza ich osobistej godności, naraża dzieci na ostracyzm ze strony grupy rówieśniczej lub społeczności lokalnej, a przede wszystkim wskazuje na nierówne traktowanie ze względu na wyznanie (bądź […]

Usprawiedliwianie nieobecności w szkole w czasie rekolekcji, w opinii MEN – interwencja Fundacji

Edycja postu z marca 2019r. Pytają nas Państwo w wiadomościach czy szkoły mogą odsyłać uczniów, którzy nie zostali ZWOLNIENI z zajęć szkolnych (lub też sami się nie zwolnili) na rekolekcje, do świetlicy i odwoływać zajęcia dydaktyczne. Przypominamy, że rekolekcje organizowane są przez kościoły i związki wyznaniowe. Szkoła jest zobowiązana na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z […]

Rekolekcje – pytania i odpowiedzi

REKOLEKCJE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Jestem nauczycielem (ateistą). Koleżanki i koledzy przekonują mnie, że moim obowiązkiem jest opieka nad uczniami podczas rekolekcji. Czy to prawda? Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii, które reguluje organizację rekolekcji, rodzice (lub odpowiednio uczniowie po ukończeniu 18 roku życia) mogą wyrazić […]

Namawianie uczniów do nawrócenia na fanpage’u szkoły jest krzywdzące – interwencja Fundacji

W dniu 13 marca fundacja wysłała pismo do dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z powodu umieszczenia na szkolnym fanpage’u na Facebooku informacji o przebiegu rekolekcji zorganizowanych w sali gimnastycznej szkoły. Treść tej informacji jest krzywdząca dla mniejszości bezwyznaniowej i niedopuszczalna w publicznej szkole świeckiej. Brzmiała następująco: „Rekolekcje 2019. Czas duchowych ćwiczeń […]

Rekolekcje – jakie zmiany od września 2017 roku wprowadziła minister A. Zalewska?

Od września 2017 roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zmieniła zasady organizowania rekolekcji w szkołach publicznych (rozporządzenie zmieniające z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147) weszło w życie z dniem 1 września 2017r.). Rozporządzenie poza dostosowaniem treści do obowiązującego od […]

Nadawanie szkołom imion świętych katolickich – Fundacja pyta Rzecznika Praw Dziecka

W dniu 24 października Fundacja zwróciła się z wnioskiem do Rzecznika Praw Dziecka, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, o zajęcie stanowiska i podjęcie działań przez Rzecznika zgodnie z art. 10 i art. 10a Ustawy, w kwestii zgodności z prawami dziecka i zasadom niedyskryminacji […]

List otwarty w sprawie wigilii klasowych

W związku z wieloma nieprzyjemnościami jakie spotykają rodziców niewierzących, którzy nie zgadzają się na organizowanie wigilii klasowych - z opłatkiem, kolędą, czytaniem Biblii, wizytą księdza lub katechety - podczas zajęć obowiązkowych w szkołach publicznych, prezeska Fundacji wystosowała list otwarty.

MEN prosi aby zgłaszać każdy sygnał o nieprawidłowościach w organizacji religii/etyki

Tekst skopiowany ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do artykułu: link Bariery w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki, a także nierówne traktowanie uczniów nie chodzących na religię mogą być dyskryminacją – przyznaje MEN To odpowiedź na wystąpienie RPO, że trzeba poprawić organizację lekcji religii mniejszościowych i etyki – aby rodzice wiedzieli, że takie […]

Różaniec w szkole, praktyki religijne na terenie szkoły – wniosek Fundacji do Kuratorium w Warszawie

W dniu 23.11. 2018r. Fundacja wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Warszawie o przeprowadzenie czynności nadzorczych w sprawie “Różańca w szkole” w szkole podstawowej w Ruścu, celem przywrócenia świeckiego charakteru placówki. W dzienniku elektronicznym na portalu Librus, w zakładce Ogłoszenia, zostało umieszczone ogłoszenie katechety w sprawie organizowanego w auli szkoły różańca w każdy poniedziałek, […]

Etyka w grupach międzyszkolnych, prośba o wsparcie do Rzecznika Praw Dziecka – pismo Fundacji

W dniu 22.11.2018r. Fundacja wysłała pismo do Rzecznika Praw Dziecka z wnioskiem o zajęcie stanowiska i podjęcie działań przez Rzecznika w kwestii zgodności z prawami dziecka i zasadami niedyskryminacji sposobu organizowania lekcji etyki w szkołach publicznych w grupach międzyszkolnych. Fundacja Wolność od Religii otrzymuje zgłoszenia od zaniepokojonych rodziców uczniów, którzy zdecydowali o zapisaniu dzieci na […]

Pismo Fundacji do Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W dniu 05.11.2018r. Fundacja zwróciła się z pismem do Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie oświadczenia Komisji dotyczącego przestrzegania prawa oświatowego w naszym kraju. Informujemy że z wielką uwagą zapoznaliśmy się z treścią oświadczenia z dnia 25 października 2018 r. Komisji. Fundacja, już od 2013 roku, prowadzi kampanię społeczną Religia i etyka […]

Statut szkoły publicznej “centrum oddziaływań wychowawczych stanowi osoba Jana Pawła II” – interwencja Fundacji

W dniu 27 sierpnia Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Miejskiej Szkoły Podstawowej w Piekarach Śląskich prosząc o zawnioskowanie do Rady Pedagogicznej Szkoły o uchylenie postanowień par. 6 ust. 9 Statutu, zgodnie z którym Szkoła „dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system […]

Bal Wszystkich Świętych w szkole publicznej – informacje dla rodziców

Otrzymujemy od Państwa wiele zapytań w sprawie organizowanych w Szkołach Bali Wszystkich Świętych oraz podobnych wydarzeń religijnych (np. Dzień Aniołów). Kult świętych obowiązuje wyznawców religii rzymskokatolickiej i prawosławnej. Osoby należące do innych związków wyznaniowych oraz bezwyznaniowe mogą być w tej sytuacji dyskryminowane. Może również dochodzić do próby łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki. Zgodnie […]

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy […]

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

Szanowni Państwo – Rodzice i Nauczyciele! W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć. Zgodnie z […]