Działania WPISY

Stanowisko Fundacji Wolność od Religii w sprawie nowej podstawy programowej WDŻ

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie […]

Dekalog na szkołach publicznych w Tuszowie Narodowym – interwencja fundacji

W dniu 19 czerwca fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z prośbą o podjęcie działań nadzorczych mających na celu doprowadzenie do przestrzegania praw ucznia tj. niedyskryminowanie uczniów ze względu na wyznanie lub jego brak, a jednocześnie doprowadzenie do zdjęcia tablic z budynków szkół. Link do treści pisma: Pismo do Kuratorium w sprawie tablic z […]

“Wszyscy uczniowie z nauczycielami idą do Kościoła” – interwencja fundacji

W dniu 21 czerwca 2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, z prośbą o wyjaśnienie dlaczego rodzice uczniów Szkoły otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus wiadomość, zgodnie z którą „w dniu 21 czerwca o godz. 10.00 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami idą do Kościoła na Mszę Świętą”. Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane. […]

“Co to jest rezurekcja i Triduum Paschalne?”- pytania na Kartę Polaka, fundacja pisze do MSZ i RPO

W dniu 29 czerwca fundacja wysłała pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych. Ze zgłoszeń do Fundacji, a także z doniesień medialnych wynika, iż podczas egzaminów przed konsulem w ramach procedury ubiegania się o Kartę Polaka zadawane są pytania stricte religijne, przykładowo: Co to jest rezurekcja? Co to jest Triduum Paschalne? […]

Wojewoda Małopolski prosi dyrektorów szpitali o promowanie beatyfikacji – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do Wojewody Małopolskiego w związku z jego prośbą skierowaną do Dyrektorów Publicznych Szpitali o promowanie beatyfikacji Służebnicy Bożego Miłosierdzia. Pełna treść pisma: Szanowny Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski Biuro Wojewody Ul. Basztowa 22 31-156 Kraków   sprawa: treść pisma skierowanego do dyrektorów szpitali województwa z prośbą o rozpowszechnianie informacji […]

Jak zrezygnować z zajęć religii w trakcie roku szkolnego?

Rodzice w imieniu ucznia lub pełnoletni uczniowie samodzielnie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej o warunkach składania rezygnacji: „Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły […]

Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

W dniu 2 marca fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień: par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  […]

Modlitwa przed maturą wymuszona przez księdza – list do fundacji

Jestem tegorocznym maturzystą, uczniem 1 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Odbył się dziś egzamin z matury rozszerzonej na sali gimnastycznej. W komisji był ksiądz, widziałem jak szeptał do nauczycieli w trakcie przedstawiania procedur egzaminu. Po ogłoszeniu wszystkich informacji przez przewodniczącą komisji, miało nadejść rozdanie arkuszy – jednak zostało ono opóźnione, gdyż wspomniany wcześniej ksiądz wymusił na […]

Olbrzymi wizerunek Chrystusa na fasadzie ratusza – interwencja fundacji

W dniu 03.04.2018r. fundacja wysłała pisma do Burmistrza Góry Kalwarii, Pana Dariusza Zielińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Zenona Nadstawnego z prośbą o wyjaśnienia dotyczące dekoracji ratusza o treściach religijnych oraz finansowania uroczystości religijnej ze środków publicznych. Pisma do Burmistrza i Rady Miejskiej Góra Kalwaria 030418.pdf W dniu 02.05.2018r. wpłynęła odpowiedź od Burmistrza Miasta i […]

Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej na www gminy Jedlińsk – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do wójta gminy Jedlińsk, z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru urzędowi publicznemu, w związku z zaproszeniem na Misterium Męki Pańskiej, jakie umieszczono na stronie internetowej urzędu. Pełna treść pisma:   Szanowny Pan Kamil Dziewierz Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk   Dot.: zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej […]

“Moje dziecko NIE BĘDZIE uczestniczyło w rekolekcjach” niezgodne z prawem oświadczenia, interwencja fundacji

W dniu 13 marca fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu, w związku z niezgodnymi z prawem oświadczeniami zbieranymi przez szkołę. Rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły, otrzymali do podpisania oświadczenie o poniższej treści: „”INFORMUJĘ, ŻE MOJE DZIECKO ….. NIE BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH W DNIACH 12,13 I 14 MARCA […]

Fundacja pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizowania rekolekcji w szkołach

Fundacja przez kilka ostatnich lat otrzymała dziesiątki maili i pism, w których zarówno uczniowie, rodzice jak również nauczyciele wskazują, iż sposób organizowania rekolekcji w niektórych placówkach publicznych uwłacza ich osobistej godności, naraża dzieci na ostracyzm ze strony grupy rówieśniczej lub społeczności lokalnej, a przede wszystkim wskazuje na nierówne traktowanie ze względu na wyznanie (bądź jego […]

Nauczyciel religii wychowawcą? Wyślij swój sprzeciw do MEN – konsultacje

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach proponowanych zmian Rozporządzenia. Zgodnie z instrukcją MEN do konsultacji można wykorzystać gotowy formularz, który znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308603/komentarz lub poprzez wysłanie e-maila z załączonym plikiem edytowalnym obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej oraz komentarz, w terminie do dnia 21 marca 2018 roku  na adres e – […]

Sprzeciwiamy się umożliwieniu powierzenia wychowawstwa nauczycielom religii – pismo fundacji do MEN

Dnia 08.03.2018r. fundacja skierowała pismo do Podsekretarza Stanu w MEN, w ramach konsultacji projektu, którego celem jest m.in. umożliwienie katechetom objęcia wychowawstwa w klasach. Nie ma w polskim porządku prawnym normy prawnej upoważniającej dopuszczenie do pełnienia funkcji wychowawcy dzieci lub młodzieży szkolnej zakonnicy, księdza, zakonnika, katechety lub innej osoby upoważnionej na podstawie imiennego pisemnego skierowania […]

Rekolekcje – pytania i odpowiedzi

REKOLEKCJE – PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. “Syn dziś przyniósł mi karteczkę “INFORMUJĘ, ŻE MOJE DZIECKO ….. NIE BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH W DNIACH …..” Minister Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 27 czerwca 2017 r. skierowanym do Fundacji wskazuje, że uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach „są zobowiązani do udziału w zajęciach szkolnych odbywających się w […]

Deklaracja nieuczestniczenia w zajęciach z z religii we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 23.02.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach, z żądaniem dokonania zmiany zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i […]

List do Prezesa ZNP w sprawie opieki nauczycieli nad uczniami podczas rekolekcji

W dniu 21.02.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do Pana Sławomira Broniarza, Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym prosi o zwrócenie uwagi, w ramach działalności związkowej, na bezpośrednie lub pośrednie przymuszanie nauczycieli do uczestniczenia w praktykach religijnych w czasie wykonywania ich pracy. Informujemy, że z chwilą zwolnienia ucznia z zająć szkolnych opiekę nad […]

Rekolekcje – jakie zmiany od września 2017 roku wprowadziła minister A. Zalewska?

Od września 2017 roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zmieniła zasady organizowania rekolekcji w szkołach publicznych (rozporządzenie zmieniające z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147) weszło w życie z dniem 1 września 2017r.). Rozporządzenie poza dostosowaniem treści do obowiązującego od […]

Dyrektor szpitala w Krakowie podczas delegacji w Watykanie prosi o modlitwę o rozwój placówki

W dniu 13.02.2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego, dr Anny Prokop-Staszeckiej z prośbą o udostępnienie informacji publicznej związanej z delegacją do Watykanu. Pytamy o to jaki był koszt delegacji, jakie było uzasadnienie tej wizyty w kontekście celów statutowych szpitala oraz czy dyrekcja szpitala w ciągu ostatnich 5 lat delegowała pracowników szpitala do innych […]

Raport z badania ankietowego “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – Równość w szkole”

Fundacja Wolność od Religii zrealizowała w 2017 roku badanie ankietowe, na grupie 2091 uczniów, nauczycieli oraz rodziców i prawnych opiekunów uczniów z całej Polski, w ramach projektu Równość w szkole, współfinansowanego przez Fundację Batorego. W ramach badania podjęliśmy próbę ustalenia następujących kwestii: – W jaki sposób szkoły organizują lekcje religii i etyki w celu sprawdzenia, […]