Działania WPISY

Szkoła nie może domagać się od rodziców oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki – interwencja Fundacji

W dniu 14 września Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu w odpowiedzi na bezprawną praktykę odbierania oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje religii od rodziców uczniów, którzy nie życzą sobie zapisać dziecka na te lekcje. Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów […]

Hymn szkoły publicznej w Pruszkowie “Panie Boże, Ojcze nasz” – interwencja Fundacji

W dniu 29 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Warszawie i z pilną prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów, wynikających z Konstytucji RP, w publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszkowie. W szkole tej w sposób jawny doszło do pogwałcenia tych praw i naruszenia dobra dzieci […]

Budżet partycypacyjny Bierunia i projekt “Wakacyjne Spotkania z Bogiem” – interwencja Fundacji

W dniu 19.09.2018r. Fundacja zwróciła się z pismem do Burmistrza Miasta Bierunia, prosząc o wyjaśnienia związane z Budżetem Obywatelskim. Jednym z przedstawianych na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego projektów były „Wakacyjne Spotkania z Bogiem”. Po interwencji mieszkańca Bierunia, który zwrócił uwagę, że projekt ten nie spełnia kluczowego kryterium budżetu partycypacyjnego tj. zasady ogólnodostępności, nazwa projektu została […]

Pismo Fundacji do MSZ z prośbą o wystąpienie w sprawie respektowania konkordatu przez Stolicę Apostolską

W dniu 21 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o rozważenie wystąpienia do Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie z notą dyplomatyczną obejmującą wezwanie do respektowania przez Stolicę Apostolską zarówno litery, jak i ducha umowy konkordatowej, zgodnie z “wartościami oraz powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i […]

Religia w środku planu zajęć a 30% uczniów nie uczęszcza – interwencja Fundacji

W dniu 19.09.2018r. Fundacja, na wniosek rodziców i uczniów, zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły nr 47 w Gdyni z prośbą o zmianę Planu Zajęć dla klasy V G, tak aby religia rzymskokatolicka była pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną. Od rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Pana publicznej placówki oświatowej, otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe […]

Religia w środku? Napisz do dyrekcji prośbę o zmianę Planu Zajęć – wzór pisma

Dyrektorzy szkół powinni umieszczać religię/etykę na początku lub na końcu planu zajęć na dany dzień, ze względu na to, iż są to zajęcia nadobowiązkowe. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje realną dobrowolność uczestnictwa. Doradzamy zwracanie się bezpośrednio do dyrektorów szkół z pisemnymi wnioskami o zmianę planu. Z naszego doświadczenia wynika, że upominanie się o to często prowadzi […]

Wymuszanie opieki nad uczniem nieuczęszczającym na religię – interwencja fundacji

Od sierpnia 2013 r. Fundacja Wolność od Religii prowadziła korespondencję z MEN w sprawie wymuszania na uczniach nieuczęszczających na religię tzw. opieki, szczególnie dotyczyło to uczniów, którzy muszą pozostawać pod opieką szkoły nawet wówczas gdy religia organizowana jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Pytaliśmy MEN czy opieka szkoły, zagwarantowana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej […]

Jak zwolnić dziecko z uczestnictwa w lekcjach Wychowania do Życia w Rodzinie?

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie […]

Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

W dniu 2 marca Fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień: par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  […]

Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 19.12.2017r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak […]

Czy szkoła ma prawo domagać się oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach etyki/religii?

“Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Szkoła nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na […]

Plan Zajęć w dzienniku elektronicznym, godz. 10.45- 11.30 Msza Święta – interwencja Fundacji

W dniu 6 września Fundacja wysłała pismo do Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich, w sprawie zorganizowania mszy w miejsce zajęć dydaktycznych w szkole publicznej. Praktyka ta narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania […]

Szkoła publiczna w Sochaczewie, rozpoczęcie roku szkolnego w kościele – interwencja Fundacji

W dniu 3 września Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sochaczewie, w związku z organizacją rozpoczęcia roku szkolnego w kościele. „Godz. 8.30 – zbiórka przed szkołą, wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli 9.00 – Msza Święta Po powrocie z kościoła spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach” Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku […]

Przemarsz do katedry na rozpoczęcie roku szkolnego – interwencja fundacji

W dniu 31 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży z prośbą o wyjaśnienie zaproponowanego rodzicom i uczniom sposobu organizacji “uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19”. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: – czy oficjalne uroczystości obejmują udział we mszy rzymskokatolickiej, a szkoła jest jej organizatorem? – jak rozumieć […]

Oświadczenie o nieuczestniczeniu w lekcjach religii – interwencja Fundacji

W dniu 28 sierpnia 2018r. Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, w związku z niezgodnymi z prawem zapisami w Karcie Zapisu Dziecka do Szkoły. Na zasadzie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach W […]

Centrum oddziaływań wychowawczych stanowi osoba Jana Pawła II, zapisy statutu szkoły publicznej niezgodne z prawem – interwencja Fundacji

W dniu 27 sierpnia Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Miejskiej Szkoły Podstawowej w Piekarach Śląskich prosząc o zawnioskowanie do Rady Pedagogicznej Szkoły o uchylenie postanowień par. 6 ust. 9 Statutu, zgodnie z którym Szkoła „dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system […]

Kampania społeczna “Polska Państwem wyznaniowym?”

Coraz częściej zdarza się, że władze przedkładają interes hierarchów kościelnych nad prawa i wolności obywatelskie. Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. Jako wyraz sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji kraju, startujemy z kampanią społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ten problem. W październiku 2018 roku w całej Polsce pojawią się billboardy z […]

Dekalog na szkołach publicznych w Tuszowie Narodowym – interwencja Fundacji

W dniu 19 czerwca fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z prośbą o podjęcie działań nadzorczych mających na celu doprowadzenie do przestrzegania praw ucznia tj. niedyskryminowanie uczniów ze względu na wyznanie lub jego brak, a jednocześnie doprowadzenie do zdjęcia tablic z budynków szkół. Link: Pismo do Kuratorium w sprawie tablic z dekalogiem na szkołach.pdf […]

Deklaracja rezygnacji z religii nie musi być odnawiana co roku – interwencja fundacji

W dniu 09.08.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Zespołu Szkół nr 32 w Warszawie, w sprawie niezgodnych z prawem oświatowym zapisów w szkolnej procedurze zwalniania uczniów z zajęć religii umieszczonej na stronie internetowej placówki. Zgodnie z jej brzmieniem „deklaracja rezygnacji z religii obejmuje okres do końca aktualnego roku szkolnego i powinna być odnawiana […]

“Co to jest rezurekcja i Triduum Paschalne?”- pytania na Kartę Polaka, fundacja pisze do MSZ i RPO

W dniu 29 czerwca fundacja wysłała pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych. Ze zgłoszeń do Fundacji, a także z doniesień medialnych wynika, iż podczas egzaminów przed konsulem w ramach procedury ubiegania się o Kartę Polaka zadawane są pytania stricte religijne, przykładowo: Co to jest rezurekcja? Co to jest Triduum Paschalne? […]