Religia/etyka w szkole WPISY

List otwarty w sprawie wigilii klasowych

W związku z wieloma nieprzyjemnościami jakie spotykają rodziców niewierzących, którzy nie zgadzają się na organizowanie wigilii klasowych - z opłatkiem, kolędą, czytaniem Biblii, wizytą księdza lub katechety - podczas zajęć obowiązkowych w szkołach publicznych, prezeska Fundacji wystosowała list otwarty.

MEN prosi aby zgłaszać każdy sygnał o nieprawidłowościach w organizacji religii/etyki

Tekst skopiowany ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do artykułu: link Bariery w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki, a także nierówne traktowanie uczniów nie chodzących na religię mogą być dyskryminacją – przyznaje MEN To odpowiedź na wystąpienie RPO, że trzeba poprawić organizację lekcji religii mniejszościowych i etyki – aby rodzice wiedzieli, że takie […]

Etyka w grupach międzyszkolnych, prośba o wsparcie do Rzecznika Praw Dziecka – pismo Fundacji

W dniu 22.11.2018r. Fundacja wysłała pismo do Rzecznika Praw Dziecka z wnioskiem o zajęcie stanowiska i podjęcie działań przez Rzecznika w kwestii zgodności z prawami dziecka i zasadami niedyskryminacji sposobu organizowania lekcji etyki w szkołach publicznych w grupach międzyszkolnych. Fundacja Wolność od Religii otrzymuje zgłoszenia od zaniepokojonych rodziców uczniów, którzy zdecydowali o zapisaniu dzieci na […]

Pismo Fundacji do Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W dniu 05.11.2018r. Fundacja zwróciła się z pismem do Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie oświadczenia Komisji dotyczącego przestrzegania prawa oświatowego w naszym kraju. Informujemy że z wielką uwagą zapoznaliśmy się z treścią oświadczenia z dnia 25 października 2018 r. Komisji. Fundacja, już od 2013 roku, prowadzi kampanię społeczną Religia i etyka […]

Statut szkoły publicznej “centrum oddziaływań wychowawczych stanowi osoba Jana Pawła II” – interwencja Fundacji

W dniu 27 sierpnia Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Miejskiej Szkoły Podstawowej w Piekarach Śląskich prosząc o zawnioskowanie do Rady Pedagogicznej Szkoły o uchylenie postanowień par. 6 ust. 9 Statutu, zgodnie z którym Szkoła „dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system […]

Bal Wszystkich Świętych w szkole publicznej – informacje dla rodziców

Otrzymujemy od Państwa wiele zapytań w sprawie organizowanych w Szkołach Bali Wszystkich Świętych oraz podobnych wydarzeń religijnych (np. Dzień Aniołów). Kult świętych obowiązuje wyznawców religii rzymskokatolickiej i prawosławnej. Osoby należące do innych związków wyznaniowych oraz bezwyznaniowe mogą być w tej sytuacji dyskryminowane. Może również dochodzić do próby łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki. Zgodnie […]

Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

W dniu 2 marca Fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień: par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  […]

Msza w Katedrze dla wszystkich uczniów – interwencja Fundacji

W dniu 17 października 2018r. Fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w związku ze  zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 23 w Rzeszowie wyjściem na mszę rzymskokatolicką w miejsce zajęć dydaktycznych. 16 października 2018r. na godz. 8.00, w miejsce zajęć dydaktycznych, zaplanowano udział WSZYSTKICH uczniów we mszy rzymskokatolickiej, pod opieką wychowawców, według następującego harmonogramu zamieszczonego […]

Nierówne traktowanie religii i etyki w szkole – interwencja Fundacji

W dniu 11 października Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Kielcach w sprawie nierównego traktowania uczniów i ich rodziców chcących wyrazić życzenie uczestniczenia w lekcjach religii dowolnego wyznania lub etyki. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o możliwości uczęszczania ucznia na lekcje etyki. Obecnie na […]

Dekalog na budynkach szkół publicznych w Tuszowie Narodowym – interwencja Fundacji

W dniu 19 czerwca fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z prośbą o podjęcie działań nadzorczych mających na celu doprowadzenie do przestrzegania praw ucznia tj. niedyskryminowanie uczniów ze względu na wyznanie lub jego brak, a jednocześnie doprowadzenie do zdjęcia tablic z budynków szkół. Link: Pismo do Kuratorium w sprawie tablic z dekalogiem na szkołach.pdf […]

Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 19.12.2017r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak […]

Szkoła nie może domagać się od rodziców oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki – interwencja Fundacji

W dniu 14 września Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu w odpowiedzi na bezprawną praktykę odbierania oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje religii od rodziców uczniów, którzy nie życzą sobie zapisać dziecka na te lekcje. Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów […]

W Planach Zajęć wszystkich uczniów jest religia i wdż ale etyki brak – interwencja Fundacji

W dniu 2 października Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 143 w Warszawie, z prośbą o umieszczenie lekcji etyki w Planach Zajęć wszystkich klas, udostępnionych na stronie internetowej szkoły http://sp143.waw.pl/plan_2018-19/  Szkoła umieściła inne przedmioty dodatkowe, z których zajęcia są przez nią organizowane jak np. religia i wdż, ale pominięto lekcje etyki. Jest to […]

Dyrektorzy szkół powinni informować rodziców i uczniów o możliwościach organizacji lekcji religii lub etyki. Wystąpienie RPO do MEN

W dniu 20.09.2018r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar wystąpił do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej z prośbą o usunięcie wszelkich barier w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki, czy też nierówne traktowanie uczniów nieuczęszczających na lekcje religii w szkole gdyż stanowią one przejawy dyskryminacji ze względu na religię i światopogląd w obszarze edukacji. “Dziś […]

Hymn szkoły publicznej w Pruszkowie “Panie Boże, Ojcze nasz” – interwencja Fundacji

W dniu 29 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Warszawie i z pilną prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów, wynikających z Konstytucji RP, w publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszkowie. W szkole tej w sposób jawny doszło do pogwałcenia tych praw i naruszenia dobra dzieci […]

Nieobecność lub zwolnienie w dzienniku elektronicznym ucznia, który nie uczęszcza na religię

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie www.librus.pl “Religia nie jest dla Ucznia przedmiotem obowiązkowym. Rodzice mogą nie mieć życzenia, aby ich dziecko uczyło się religii. Jednocześnie szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania tych zajęć opiekę lub zajęcia wychowawcze Uczniowi, który na religię nie uczęszcza. Jeżeli opiekę na Uczniem w czasie lekcji religii sprawuje Nauczyciel bibliotekarz, to ma on obowiązek prowadzić […]

Religia w środku planu zajęć a 30% uczniów nie uczęszcza – interwencja Fundacji

W dniu 19.09.2018r. Fundacja, na wniosek rodziców i uczniów, zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły nr 47 w Gdyni z prośbą o zmianę Planu Zajęć dla klasy V G, tak aby religia rzymskokatolicka była pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną. Od rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Pana publicznej placówki oświatowej, otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe […]

Religia w środku? Napisz do dyrekcji prośbę o zmianę Planu Zajęć – wzór pisma

Dyrektorzy szkół powinni umieszczać religię/etykę na początku lub na końcu planu zajęć na dany dzień, ze względu na to, iż są to zajęcia nadobowiązkowe. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje realną dobrowolność uczestnictwa. Doradzamy zwracanie się bezpośrednio do dyrektorów szkół z pisemnymi wnioskami o zmianę planu. Z naszego doświadczenia wynika, że upominanie się o to często prowadzi […]