Religia/etyka w szkole WPISY

Stanowisko Fundacji Wolność od Religii w sprawie nowej podstawy programowej WDŻ

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie […]

Dekalog na szkołach publicznych w Tuszowie Narodowym – interwencja fundacji

W dniu 19 czerwca fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z prośbą o podjęcie działań nadzorczych mających na celu doprowadzenie do przestrzegania praw ucznia tj. niedyskryminowanie uczniów ze względu na wyznanie lub jego brak, a jednocześnie doprowadzenie do zdjęcia tablic z budynków szkół. Link do treści pisma: Pismo do Kuratorium w sprawie tablic z […]

“Wszyscy uczniowie z nauczycielami idą do Kościoła” – interwencja fundacji

W dniu 21 czerwca 2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, z prośbą o wyjaśnienie dlaczego rodzice uczniów Szkoły otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus wiadomość, zgodnie z którą „w dniu 21 czerwca o godz. 10.00 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami idą do Kościoła na Mszę Świętą”. Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane. […]

Jak zrezygnować z zajęć religii w trakcie roku szkolnego?

Rodzice w imieniu ucznia lub pełnoletni uczniowie samodzielnie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej o warunkach składania rezygnacji: „Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły […]

Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

W dniu 2 marca fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień: par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  […]

Nauczyciel religii wychowawcą? Wyślij swój sprzeciw do MEN – konsultacje

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach proponowanych zmian Rozporządzenia. Zgodnie z instrukcją MEN do konsultacji można wykorzystać gotowy formularz, który znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308603/komentarz lub poprzez wysłanie e-maila z załączonym plikiem edytowalnym obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej oraz komentarz, w terminie do dnia 21 marca 2018 roku  na adres e – […]

Sprzeciwiamy się umożliwieniu powierzenia wychowawstwa nauczycielom religii – pismo fundacji do MEN

Dnia 08.03.2018r. fundacja skierowała pismo do Podsekretarza Stanu w MEN, w ramach konsultacji projektu, którego celem jest m.in. umożliwienie katechetom objęcia wychowawstwa w klasach. Nie ma w polskim porządku prawnym normy prawnej upoważniającej dopuszczenie do pełnienia funkcji wychowawcy dzieci lub młodzieży szkolnej zakonnicy, księdza, zakonnika, katechety lub innej osoby upoważnionej na podstawie imiennego pisemnego skierowania […]

Deklaracja nieuczestniczenia w zajęciach z z religii we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 23.02.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach, z żądaniem dokonania zmiany zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i […]

Raport z badania ankietowego “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – Równość w szkole”

Fundacja Wolność od Religii zrealizowała w 2017 roku badanie ankietowe, na grupie 2091 uczniów, nauczycieli oraz rodziców i prawnych opiekunów uczniów z całej Polski, w ramach projektu Równość w szkole, współfinansowanego przez Fundację Batorego. W ramach badania podjęliśmy próbę ustalenia następujących kwestii: – W jaki sposób szkoły organizują lekcje religii i etyki w celu sprawdzenia, […]

Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 19.12.2017r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak […]

Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 13.12.2017r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i […]

Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Dz.U.1992.36.155 z dnia 1992.04.24 Status: Akt obowiązujący. Wersja od: 1 września 2017 r. 9 maja 1992 r.,1 września 1992 r. § 14 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 1 […]

Religia jako przedmiot obowiązkowy wyklucza dzieci niereligijne – Fundacja wyjaśnia w kolejnym piśmie do Kuratorium Oświaty

W dniu 14.11.2016r. Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrektor Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum (63-004 Tulce) , z prośbą o podjęcie działań mających na celu przywrócenie treści statutu placówki do stanu rzeczy zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Pełna treść pisma: Pismo do SP Bonum Futurum 14.11.2016 religia obowiązkowa.pdf Do dnia 26.06.2017r. Fundacja nie […]

Religia w szkole okiem ucznia – list do fundacji

Zacznę od tego, że zajęcia religii są w środku zajęć obowiązkowych co sprawia, że muszę czekać 45 min na następną lekcję (2 razy w tygodniu). Moim zdaniem takowe zajęcia powinny odbywać się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, a najlepiej to w kościele. Druga sprawa jak sama nazwa mówi “religia”, a nie “chrześcijaństwo” z opowiadań […]

Religia w środku planu zajęć nawet jeśli blisko 30% uczniów nie uczęszcza – interwencja fundacji

W dniu 13.09.2017r. Fundacja, na wniosek rodziców i uczniów, zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły nr 113 we Wrocławiu z prośbą o zmianę Planu Zajęć dla klasy IV B, tak aby religia rzymskokatolicka była pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną. “Od rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Państwa publicznej placówki oświatowej, otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe […]

Etyka w szkole – prawa rodziców i uczniów

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na następujące zagadnienia związane z poszanowaniem uprawnień rodziców i uczniów szkół publicznych.

Dzieci nie uczęszczające na religię godzinę tę spędzają w klasie pod opieką katechety – pismo Fundacji do Dyrektor SP nr 257 w Warszawie

W dniu 24.01.2017r. Fundacja zwróciła się z wnioskiem o zmianę § 38 ust. 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 257 i poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, jak również pozostałych obowiązujących przepisów prawnych, poprzez zapewnienie opieki dla dziecka nie uczestniczącego w lekcji religii w inny sposób niż przebywanie na sali, gdzie odbywa […]

Ksiądz na zastępstwie w szkole – pytanie do Fundacji

“Dziś w szkole miała miejsce taka sytuacja: klasa miała mieć j.angielski, ale nauczycielki nie było i w zamian przyszedł ksiądz. Śpiewali kolędy. Pytanie do mojego syna: czemu nie śpiewasz? Syn: ja nie chodzę na religię. ksiądz: to masz chodzić gówniarzu! Moje pytanie. Co zrobić z tą sytuacją i czy zastępstwa z księdzem są traktowane, jak […]

Rezygnacja z religii może nastąpić w każdym czasie – pismo Fundacji

W dniu 05.01.2017 r. Fundacja przygotowała pismo do Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rybnej w sprawie procedury zwalania z religii, ogłoszonej na stronie internetowej placówki. Zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących procedury ZWALNIANIA Z RELIGII, opisanej m.in. na stronie internetowej szkoły (link: http://www.szkolarybna.czernichow.pl/procedury-zwalniania.html), zgodnie z którą zwolnienia te, mogą być składane przez rodziców/opiekunów […]