Działania WPISY

Rodzice nie muszą podpisywać, że nie wyrażają zgody na spotkanie z biskupem na sali gimnastycznej – interwencja Fundacji

W dniu 24 października Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie w związku z praktyką wymuszania na rodzicach oświadczeń negatywnych dotyczących udziału w wydarzeniach religijnych oraz organizowania wydarzeń o charakterze religijnym na terenie szkoły publicznej. W dniu 22 października w godz. 10.15–11.30 na sali gimnastycznej Szkoła zaplanowała spotkanie społeczności szkolnej z […]

Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

W dniu 2 marca Fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień: par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  […]

Msza w Katedrze dla wszystkich uczniów – interwencja Fundacji

W dniu 17 października 2018r. Fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w związku ze  zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 23 w Rzeszowie wyjściem na mszę rzymskokatolicką w miejsce zajęć dydaktycznych. 16 października 2018r. na godz. 8.00, w miejsce zajęć dydaktycznych, zaplanowano udział WSZYSTKICH uczniów we mszy rzymskokatolickiej, pod opieką wychowawców, według następującego harmonogramu zamieszczonego […]

Nierówne traktowanie religii i etyki w szkole – interwencja Fundacji

W dniu 11 października Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Kielcach w sprawie nierównego traktowania uczniów i ich rodziców chcących wyrazić życzenie uczestniczenia w lekcjach religii dowolnego wyznania lub etyki. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o możliwości uczęszczania ucznia na lekcje etyki. Obecnie na […]

Dekalog na budynkach szkół publicznych w Tuszowie Narodowym – interwencja Fundacji

W dniu 19 czerwca fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z prośbą o podjęcie działań nadzorczych mających na celu doprowadzenie do przestrzegania praw ucznia tj. niedyskryminowanie uczniów ze względu na wyznanie lub jego brak, a jednocześnie doprowadzenie do zdjęcia tablic z budynków szkół. Link: Pismo do Kuratorium w sprawie tablic z dekalogiem na szkołach.pdf […]

Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 19.12.2017r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak […]

“Boleśnie powróciły w ostatnim czasie wypowiedzi, że w Polsce rządzi Konstytucja, a nie Ewangelia” – interwencja Fundacji

W dniu 21 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o rozważenie wystąpienia do Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie z notą dyplomatyczną obejmującą wezwanie do respektowania przez Stolicę Apostolską zarówno litery, jak i ducha umowy konkordatowej, zgodnie z “wartościami oraz powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i […]

Kampania społeczna “Polska Państwem wyznaniowym?”

Coraz częściej zdarza się, że władze przedkładają interes hierarchów kościelnych nad prawa i wolności obywatelskie. Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. Jako wyraz sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji kraju, startujemy z kampanią społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ten problem. W październiku 2018 roku w całej Polsce pojawią się billboardy z […]

Msza w miejsce zajęć dydaktycznych – interwencja Fundacji

W dniu 6 września Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach w sprawie wyjścia na mszę z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, zorganizowanego przez szkołę dla uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej. Pismo w sprawie mszy zamiast lekcji Mysłakowice.pdf W dniu 27 września Fundacja otrzymała odpowiedź od Dyrektora Szkoły, której treść wskazuje, że w […]

Szkoła nie może domagać się od rodziców oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki – interwencja Fundacji

W dniu 14 września Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu w odpowiedzi na bezprawną praktykę odbierania oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje religii od rodziców uczniów, którzy nie życzą sobie zapisać dziecka na te lekcje. Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów […]

W Planach Zajęć wszystkich uczniów jest religia i wdż ale etyki brak – interwencja Fundacji

W dniu 2 października Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 143 w Warszawie, z prośbą o umieszczenie lekcji etyki w Planach Zajęć wszystkich klas, udostępnionych na stronie internetowej szkoły http://sp143.waw.pl/plan_2018-19/  Szkoła umieściła inne przedmioty dodatkowe, z których zajęcia są przez nią organizowane jak np. religia i wdż, ale pominięto lekcje etyki. Jest to […]

Dyrektorzy szkół powinni informować rodziców i uczniów o możliwościach organizacji lekcji religii lub etyki. Wystąpienie RPO do MEN

W dniu 20.09.2018r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar wystąpił do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej z prośbą o usunięcie wszelkich barier w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki, czy też nierówne traktowanie uczniów nieuczęszczających na lekcje religii w szkole gdyż stanowią one przejawy dyskryminacji ze względu na religię i światopogląd w obszarze edukacji. “Dziś […]

Hymn szkoły publicznej w Pruszkowie “Panie Boże, Ojcze nasz” – interwencja Fundacji

W dniu 29 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Warszawie i z pilną prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów, wynikających z Konstytucji RP, w publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszkowie. W szkole tej w sposób jawny doszło do pogwałcenia tych praw i naruszenia dobra dzieci […]

Nieobecność lub zwolnienie w dzienniku elektronicznym ucznia, który nie uczęszcza na religię

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie www.librus.pl “Religia nie jest dla Ucznia przedmiotem obowiązkowym. Rodzice mogą nie mieć życzenia, aby ich dziecko uczyło się religii. Jednocześnie szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania tych zajęć opiekę lub zajęcia wychowawcze Uczniowi, który na religię nie uczęszcza. Jeżeli opiekę na Uczniem w czasie lekcji religii sprawuje Nauczyciel bibliotekarz, to ma on obowiązek prowadzić […]

Religia w środku planu zajęć a 30% uczniów nie uczęszcza – interwencja Fundacji

W dniu 19.09.2018r. Fundacja, na wniosek rodziców i uczniów, zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły nr 47 w Gdyni z prośbą o zmianę Planu Zajęć dla klasy V G, tak aby religia rzymskokatolicka była pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną. Od rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Pana publicznej placówki oświatowej, otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe […]

Budżet partycypacyjny Bierunia i projekt “Wakacyjne Spotkania z Bogiem” – interwencja Fundacji

W dniu 19.09.2018r. Fundacja zwróciła się z pismem do Burmistrza Miasta Bierunia, prosząc o wyjaśnienia związane z Budżetem Obywatelskim. Jednym z przedstawianych na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego projektów były „Wakacyjne Spotkania z Bogiem”. Po interwencji mieszkańca Bierunia, który zwrócił uwagę, że projekt ten nie spełnia kluczowego kryterium budżetu partycypacyjnego tj. zasady ogólnodostępności, nazwa projektu została […]

Religia w środku? Napisz do dyrekcji prośbę o zmianę Planu Zajęć – wzór pisma

Dyrektorzy szkół powinni umieszczać religię/etykę na początku lub na końcu planu zajęć na dany dzień, ze względu na to, iż są to zajęcia nadobowiązkowe. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje realną dobrowolność uczestnictwa. Doradzamy zwracanie się bezpośrednio do dyrektorów szkół z pisemnymi wnioskami o zmianę planu. Z naszego doświadczenia wynika, że upominanie się o to często prowadzi […]

Wymuszanie “opieki” nad uczniem nieuczęszczającym na religię – interwencja fundacji

Od sierpnia 2013 r. Fundacja Wolność od Religii prowadziła korespondencję z MEN w sprawie wymuszania tzw. “opieki” na uczniach nieuczęszczających na religię, szczególnie tych którzy muszą pozostawać pod opieką szkoły nawet wówczas gdy religia organizowana jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Siedemnastoletni uczniowie, którzy pomimo wyrażonej na piśmie zgody rodziców na opuszczenie szkoły w […]

Jak zwolnić dziecko z uczestnictwa w lekcjach Wychowania do Życia w Rodzinie?

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie […]