Praktyki religijne w szkole WPISY

Fundacja pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizowania rekolekcji w szkołach

Edycja postu z marca 2019r. W związku z dziesiątkami otrzymywanych wiadomości, w których zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele wskazują, iż sposób organizowania rekolekcji w niektórych placówkach publicznych uwłacza ich osobistej godności, naraża dzieci na ostracyzm ze strony grupy rówieśniczej lub społeczności lokalnej, a przede wszystkim wskazuje na nierówne traktowanie ze względu na wyznanie (bądź […]

Nadawanie szkołom imion świętych katolickich – Fundacja pyta Rzecznika Praw Dziecka

W dniu 24 października Fundacja zwróciła się z wnioskiem do Rzecznika Praw Dziecka, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, o zajęcie stanowiska i podjęcie działań przez Rzecznika zgodnie z art. 10 i art. 10a Ustawy, w kwestii zgodności z prawami dziecka i zasadom niedyskryminacji […]

List otwarty w sprawie wigilii klasowych

W związku z wieloma nieprzyjemnościami jakie spotykają rodziców niewierzących, którzy nie zgadzają się na organizowanie wigilii klasowych - z opłatkiem, kolędą, czytaniem Biblii, wizytą księdza lub katechety - podczas zajęć obowiązkowych w szkołach publicznych, prezeska Fundacji wystosowała list otwarty.

Różaniec w szkole, praktyki religijne na terenie szkoły – wniosek Fundacji do Kuratorium w Warszawie

W dniu 23.11. 2018r. Fundacja wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Warszawie o przeprowadzenie czynności nadzorczych w sprawie “Różańca w szkole” w szkole podstawowej w Ruścu, celem przywrócenia świeckiego charakteru placówki. W dzienniku elektronicznym na portalu Librus, w zakładce Ogłoszenia, zostało umieszczone ogłoszenie katechety w sprawie organizowanego w auli szkoły różańca w każdy poniedziałek, […]

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy […]

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

Szanowni Państwo – Rodzice i Nauczyciele! W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć. Zgodnie z […]

Rodzice nie muszą podpisywać, że nie wyrażają zgody na spotkanie z biskupem na sali gimnastycznej – interwencja Fundacji

W dniu 24 października Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie w związku z praktyką wymuszania na rodzicach oświadczeń negatywnych dotyczących udziału w wydarzeniach religijnych oraz organizowania wydarzeń o charakterze religijnym na terenie szkoły publicznej. W dniu 22 października w godz. 10.15–11.30 na sali gimnastycznej Szkoła zaplanowała spotkanie społeczności szkolnej z […]

Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

W dniu 2 marca Fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień: par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  […]

Msza w miejsce zajęć dydaktycznych – interwencja Fundacji

W dniu 6 września Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach w sprawie wyjścia na mszę z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, zorganizowanego przez szkołę dla uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej. Pismo w sprawie mszy zamiast lekcji Mysłakowice.pdf W dniu 27 września Fundacja otrzymała odpowiedź od Dyrektora Szkoły, której treść wskazuje, że w […]

Hymn szkoły publicznej w Pruszkowie “Panie Boże, Ojcze nasz” – interwencja Fundacji

W dniu 29 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Warszawie i z pilną prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów, wynikających z Konstytucji RP, w publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszkowie. W szkole tej w sposób jawny doszło do pogwałcenia tych praw i naruszenia dobra dzieci […]

Plan Zajęć w dzienniku elektronicznym, godz. 10.45- 11.30 Msza Święta – interwencja Fundacji

W dniu 6 września Fundacja wysłała pismo do Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich, w sprawie zorganizowania mszy w miejsce zajęć dydaktycznych w szkole publicznej. Praktyka ta narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania […]

Szkoła publiczna w Sochaczewie, rozpoczęcie roku szkolnego w kościele – interwencja Fundacji

W dniu 3 września Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sochaczewie, w związku z organizacją rozpoczęcia roku szkolnego w kościele. „Godz. 8.30 – zbiórka przed szkołą, wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli 9.00 – Msza Święta Po powrocie z kościoła spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach” Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku […]

Przemarsz do katedry na rozpoczęcie roku szkolnego – interwencja fundacji

W dniu 31 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży z prośbą o wyjaśnienie zaproponowanego rodzicom i uczniom sposobu organizacji “uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19”. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: – czy oficjalne uroczystości obejmują udział we mszy rzymskokatolickiej, a szkoła jest jej organizatorem? – jak rozumieć […]

“Wszyscy uczniowie z nauczycielami idą do Kościoła” – interwencja fundacji

W dniu 21 czerwca 2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, z prośbą o wyjaśnienie dlaczego rodzice uczniów Szkoły otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus wiadomość, zgodnie z którą „w dniu 21 czerwca o godz. 10.00 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami idą do Kościoła na Mszę Świętą”. Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane. […]

Modlitwa przed maturą wymuszona przez księdza – list do fundacji

Jestem tegorocznym maturzystą, uczniem 1 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Odbył się dziś egzamin z matury rozszerzonej na sali gimnastycznej. W komisji był ksiądz, widziałem jak szeptał do nauczycieli w trakcie przedstawiania procedur egzaminu. Po ogłoszeniu wszystkich informacji przez przewodniczącą komisji, miało nadejść rozdanie arkuszy – jednak zostało ono opóźnione, gdyż wspomniany wcześniej ksiądz wymusił na […]

Udział uczniów we mszy z okazji rocznicy kanonizacji patronki szkoły obowiązkowy – interwencja Fundacji

W dniu 06.06.2017r. Fundacja skierowała pismo do Kuratorium Oświaty w Krakowie, z prośbą o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Podłężu, Pana Tomasza Toboli, z którego wynika, że udział uczniów we mszy jest obowiązkowy. Wnosimy o przekazanie sprawy do […]

Spowiedź w salach lekcyjnych szkoły publicznej na Ursynowie – interwencja Fundacji

W dniu 22 marca 2017 roku w warszawskim dodatku do “Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Pani Olgi Stawińskiej pod tytułem “Dzień pokutny w szkole na Ursynowie. Księża zapraszają do spowiedzi w salach lekcyjnych“, będący następstwem skargi babci ucznia Szkoły Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty. W ww. artykule zamieszczono cytat z wypowiedzi Burmistrza […]

Billboardowa kampania społeczna “Szkoła to nie kościół”

W kwietniu 2017 r. Fundacja Wolność od Religii rozpoczyna swoją piątą billboardową kampanię społeczną. Plakaty z grafiką przedstawiającą ucznia wypisującego kredą na tablicy hasło „Szkoła to nie kościół” pojawią się w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju (lista lokalizacji poniżej). Apel kampanii. Domagamy się, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich dzieci w każdym […]