Rekolekcje/jasełka WPISY

Fundacja pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizowania rekolekcji w szkołach

Edycja postu z marca 2019r. W związku z dziesiątkami otrzymywanych wiadomości, w których zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele wskazują, iż sposób organizowania rekolekcji w niektórych placówkach publicznych uwłacza ich osobistej godności, naraża dzieci na ostracyzm ze strony grupy rówieśniczej lub społeczności lokalnej, a przede wszystkim wskazuje na nierówne traktowanie ze względu na wyznanie (bądź […]

Usprawiedliwianie nieobecności w szkole w czasie rekolekcji, w opinii MEN – interwencja Fundacji

Edycja postu z marca 2019r. Pytają nas Państwo w wiadomościach czy szkoły mogą odsyłać uczniów, którzy nie zostali ZWOLNIENI z zajęć szkolnych (lub też sami się nie zwolnili) na rekolekcje, do świetlicy i odwoływać zajęcia dydaktyczne. Przypominamy, że rekolekcje organizowane są przez kościoły i związki wyznaniowe. Szkoła jest zobowiązana na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z […]

Rekolekcje – pytania i odpowiedzi

REKOLEKCJE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Jestem nauczycielem (ateistą). Koleżanki i koledzy przekonują mnie, że moim obowiązkiem jest opieka nad uczniami podczas rekolekcji. Czy to prawda? Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii, które reguluje organizację rekolekcji, rodzice (lub odpowiednio uczniowie po ukończeniu 18 roku życia) mogą wyrazić […]

Namawianie uczniów do nawrócenia na fanpage’u szkoły jest krzywdzące – interwencja Fundacji

W dniu 13 marca fundacja wysłała pismo do dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z powodu umieszczenia na szkolnym fanpage’u na Facebooku informacji o przebiegu rekolekcji zorganizowanych w sali gimnastycznej szkoły. Treść tej informacji jest krzywdząca dla mniejszości bezwyznaniowej i niedopuszczalna w publicznej szkole świeckiej. Brzmiała następująco: „Rekolekcje 2019. Czas duchowych ćwiczeń […]

Rekolekcje – jakie zmiany od września 2017 roku wprowadziła minister A. Zalewska?

Od września 2017 roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zmieniła zasady organizowania rekolekcji w szkołach publicznych (rozporządzenie zmieniające z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147) weszło w życie z dniem 1 września 2017r.). Rozporządzenie poza dostosowaniem treści do obowiązującego od […]

“Moje dziecko NIE BĘDZIE uczestniczyło w rekolekcjach” niezgodne z prawem oświadczenia, interwencja fundacji

W dniu 13 marca Fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu, w związku z niezgodnymi z prawem oświadczeniami zbieranymi przez szkołę. Rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły, otrzymali do podpisania oświadczenie o poniższej treści: „”INFORMUJĘ, ŻE MOJE DZIECKO ….. NIE BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH W DNIACH 12,13 I 14 MARCA […]

List do Prezesa ZNP w sprawie opieki nauczycieli nad uczniami podczas rekolekcji

W dniu 21.02.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do Pana Sławomira Broniarza, Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym prosi o zwrócenie uwagi, w ramach działalności związkowej, na bezpośrednie lub pośrednie przymuszanie nauczycieli do uczestniczenia w praktykach religijnych w czasie wykonywania ich pracy. Informujemy, że z chwilą zwolnienia ucznia z zająć szkolnych opiekę nad […]

Spowiedź w “kantorku wuefistów” – interwencja fundacji

W dniu 24.03.2017r. Fundacja Wolność od Religii, w imieniu zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej 36, wysłała pismo do Wielkopolskiej Kurator Oświaty z prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów, wynikających z Konstytucji RP przez dyrektora szkoły. W dniach 20-21.03.2017r. w szkole zorganizowano rekolekcje wielkopostne. […]

Rekolekcje to spowiedź i msze w szkołach? – interwencja Fundacji

W dniu 20.03.2017r. Fundacja skierowała pisma do Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz do Pana Jana Zadory, dyrektora LO w Suchej Beskidzkiej, z prośbą o wskazanie podstawy prawnej organizowania rekolekcji wielkopostnych na terenie szkół publicznych. W dniu 9 marca 2017 roku w krakowskim dodatku do “Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł pod tytułem “Spowiedź w […]

Spowiedź w salach lekcyjnych szkoły publicznej na Ursynowie – interwencja Fundacji

W dniu 22 marca 2017 roku w warszawskim dodatku do “Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Pani Olgi Stawińskiej pod tytułem “Dzień pokutny w szkole na Ursynowie. Księża zapraszają do spowiedzi w salach lekcyjnych“, będący następstwem skargi babci ucznia Szkoły Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty. W ww. artykule zamieszczono cytat z wypowiedzi Burmistrza […]

Szkoła upubliczniła listę uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach – interwencja Fundacji

W dniu 12.04.2017r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Warszawie z wnioskiem o przeprowadzenie działań nadzorczych, w związku z opublikowaniem listy uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Ze względu na odbywające się rekolekcje wielkopostne, przez 3 dni, w szkole odbywały się wyłącznie dwie pierwsze lekcje, a […]

Billboardowa kampania społeczna “Szkoła to nie kościół”

W kwietniu 2017 r. Fundacja Wolność od Religii rozpoczyna swoją piątą billboardową kampanię społeczną. Plakaty z grafiką przedstawiającą ucznia wypisującego kredą na tablicy hasło „Szkoła to nie kościół” pojawią się w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju (lista lokalizacji poniżej). Apel kampanii. Domagamy się, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich dzieci w każdym […]

Jasełka, konkursy kolęd, wigilie, wszystko w szkole i zamiast lekcji – list do fundacji

W wielu klasach, w naszej SP organizowane są jasełka (oczywiście próby odbywają się kosztem lekcji, a wartość artystyczna tych przedstawień jest wątpliwa, ale ok). W szkole organizowane są Szkolne Jasełka: “JASEŁKA DLA RODZICÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY NA JASEŁKA, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 22 GRUDNIA 2016 ROKU O GODZINIE 17:00 W SALI GIMNASTYCZNEJ. W […]

Jasełka w szkole prowadzą do dyskryminacji – list do Fundacji

Piszę do Was w stanie pewnej desperacji dotyczącej kolejnej sytuacji wkraczania religii katolickiej w życie szkolne. Moja córka nie chodzi na religię. Jestem ateistką i postanowiłam konsekwentnie wychowywać dziecko w światopoglądzie wolnym od dogmatów religijnych. Córkę zapisałam na etykę w I klasie, czyli w zeszłym roku i także w tym roku. Oczywiście zajęć etyki nie było […]

O rekolekcjach, indoktrynacji, wymuszaniu udziału w obrzędach katolickich – list do fundacji

Jakże się cieszę, że istnieje taka fundacja – Wolność od religii. Już myślałam, że w naszym kraju nie ma nawet kilkunastu ludzi chcących uwolnić się od wszechobecnej religii katolickiej.  Co prawda do wolności to nam jeszcze daleko, ale przynajmniej ktoś podejmuje jakieś działania. Teraz, przy obecnych władzach te działania mogą być wielce ryzykowne. Nie o […]

LIST DO FUNDACJI OD NAUCZYCIELA NIEKATOLIKA W SPRAWIE REKOLEKCJI W SZKOŁACH

Radosne oczekiwanie na piękny czas świąt wielkanocnych (dla katolików święty dla niekatolików kojarzący się z odpoczynkiem i wolnością od zadań zawodowych) jest w szkołach w całym kraju przerywane przymusem (dla nauczycieli bo nie dla uczniów) uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Jestem nauczycielem w jednej ze szkół podstawowych i wraz z innymi nauczycielami otrzymałem polecenie służbowe odprowadzenia […]

MEN PRZYPOMINA O ZASADACH DOTYCZĄCYCH ORGANIZOWANIA REKOLEKCJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to […]

W PONIEDZIAŁEK MSZA, WE WTOREK MSZA I APEL, W CZWARTEK MSZA. SZKOŁA PUBLICZNA NR 7 W TYCHACH – PISMO FUNDACJI DO DYREKCJI

W dniu 03.11.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tychach w sprawie rekolekcji w szkole. Zgodnie z informacją wysłaną do rodziców przez wychowawców klas w nadchodzącym tygodniu, w miejsce zajęć dydaktycznych Dyrektor szkoły zaplanował msze w Kościele rzymskokatolickim. Tygodniowy Plan Zajęć wygląda następująco: 9.11.2015 godz. 11.15 – 12.00 Msza Św. 10.11.2015 […]

REKOLEKCJE ZAMIAST LEKCJI – PISMO FUNDACJI DO KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

W dniu 16.12.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Gdańsku z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej praktyki organizowania rekolekcji adwentowych w miejsce obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 21 w Gdyni, znajdującej się przy ul. Jana z Kolna 5. Prosimy o wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej Dyrekcji szkoły segregowanie uczniów podczas realizacji tygodniowych planów […]