Akty prawne WPISY

Art. 196 dot. obrazy uczuć religijnych

W komisji ds. reformy kodeksu karnego od blisko dwóch lat leży projekt zmiany art. 196 zgłoszony przez posła Ryszarda Kalisza. Obecnie projekt prowadzi Małgorzata Szmajdzińska. Projekt ustawy o zmianie Kodeksu Karnego.pdf

Konstytucja RP

Poniżej przedstawiamy wybrane artykuły Konstytucji : KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. PREAMBUŁA W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający […]

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Poniżej przedstawiamy zapisy USTAWY z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które odnoszą się do ochrony praw mniejszości bezwyznaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 231 poz. 1965) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: – wykonując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o wolności sumienia i wyznania, – nawiązując do godnej trwałego szacunku i kontynuacji […]

Konkordat

Poniżej przedstawiamy wybrane zapisy Konkordatu: Artykuł 1 Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego. Artykuł 12 1. Uznając prawo rodziców do […]