Dekalog na szkołach publicznych w Tuszowie Narodowym – interwencja fundacji

W dniu 19 czerwca fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z prośbą o podjęcie działań nadzorczych mających na celu doprowadzenie do przestrzegania praw ucznia tj. niedyskryminowanie uczniów ze względu na wyznanie lub jego brak, a jednocześnie doprowadzenie do zdjęcia tablic z budynków szkół.

Link do treści pisma:

Pismo do Kuratorium w sprawie tablic z dekalogiem na szkołach.pdf

Ponadto, w tym samym dniu, w fundacja wysłała pismo do Wójta Gminy Tuszów Narodowy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Zapytaliśmy o to:

 1. Jaki jest łączny i jednostkowy koszt tablic z dekalogiem umieszczonych na budynkach szkoły w gminie?
 2. Czy koszt tablic w całości został poniesiony przez gminę?
 3. W jakim trybie został wybrany podmiot – wykonawca tablic?
 4. Jak został zakwalifikowany w budżecie poniesiony koszt tablic (kategoria wydatków)?
 5. Czy gmina planuje sfinansować koszt dalszych tablic? Jeżeli tak, to ilu i jaki jest łącznie planowany koszt?
 6. Czy planowane jest umieszczenie tablic z dekalogiem na innych budynkach w gminie? Jeśli tak, to na jakich?
 7. W jakim trybie i jakiej formie prawnej zostały podjęte decyzje o sfinansowaniu i umieszczeniu tablic z dekalogiem na budynkach szkoły?
 8. Jaka jest podstawa prawna umieszczenia i sfinansowania przez gminę tablic z dekalogiem na budynkach szkoły?

Wnosimy również o przesłanie skanów umów z podmiotem lub podmiotami wykonującymi przedmiotowe tablice, skanów pism – wystąpień Wójta do dyrektorów szkół w sprawie tablic oraz pism – odpowiedzi dyrektorów szkół do Wójta w sprawie zgody na umieszczenie tablic.

Link do pisma:

Pismo do Wójta Gminy Tuszów w sprawie tablic z dekalogiem.pdf

Jednocześnie w dniu 19 czerwca fundacja wysłała do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo z wnioskiem o podjęcie czynności na podstawie art. 8 w zw. z art. 9 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich w sprawie umieszczenia przez Wójta Gminy Tuszów Narodowy na budynkach wszystkich szkół publicznych w Gminie tablic z dekalogiem.

Link do treści pisma:

Pismo do RPO w sprawie dekalogu na szkołach publicznych.pdf

W dniu 05.07.2018r. wpłynęła odpowiedź z Gminy Tuszów Narodowy. Koszt wykonania tablic z dekalogiem wynosi łącznie 15 129,00 zł. brutto. Koszt wykonana został pokryty ze środków własnych gminy. Podmiot wykonujący tablicę został wybrany w trybie z wolnej ręki.

W naszej opinii pominięto odpowiedź na pytania:

 1. Jak został zakwalifikowany w budżecie poniesiony koszt tablic (kategoria wydatków)?
 2. Czy gmina planuje sfinansować koszt dalszych tablic? Jeżeli tak, to ilu i jaki jest łącznie planowany koszt?
 3. Czy planowane jest umieszczenie tablic z dekalogiem na innych budynkach w gminie? Jeśli tak, to na jakich?
 4. W jakim trybie i jakiej formie prawnej zostały podjęte decyzje o sfinansowaniu i umieszczeniu tablic z dekalogiem na budynkach szkoły?
 5. Jaka jest podstawa prawna umieszczenia i sfinansowania przez gminę tablic z dekalogiem na budynkach szkoły?

Skan pisma :
Tuszów Narodowy 03.07.2018r. w sprawie tablic.pdf

Oświadczenie Wójta Gminy Tuszów Narodowy umieszczone na stronie internetowej gminy.
Fragment: Bardzo zależy mi nie tylko na dobrym kształceniu młodych ludzi, ale również na kształtowaniu ich charakterów, a tego bez Pana Boga osiągnąć się nie da.
Link: https://www.tuszownarodowy.pl


Pełna treść oświadczenia z 14.06.2018r.:

Oświadczam, że zamontowanie tablic z dekalogiem było moim pomysłem, ale oczywiście za zgodą gospodarzy tych szkół, czyli dyrektorów. Bardzo zależy mi nie tylko na dobrym kształceniu młodych ludzi, ale również na kształtowaniu ich charakterów, a tego bez Pana Boga osiągnąć się nie da. Jak mówił poeta „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Pragnę też przypomnieć, że te 10 przykazań Bożych są dane dla dobra człowieka, co jest tak oczywiste, że nikt uczciwy i będący przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie temu zaprzeczyć, aby się nie wystawić na pośmiewisko i nie skompromitować. Tablice umieszczone są w Gminie na wszystkich 5 szkołach, a w Borkach Nizińskich dokonano już uroczystego poświęcenia z udziałem uczniów, nauczycieli, mieszkańców i mojej osoby.

Pytany w związku z pojawiającymi się negatywnymi komentarzami czy nie żałuję swojej decyzji?, odpowiadam absolutnie nie i jestem przekonany, że będą one miały dobry wpływ nie tylko na dzieci, młodzież, ale i na nas wszystkich, bo przecież zawierają samo dobro.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Głaz