Namawianie uczniów do nawrócenia na fanpage’u szkoły jest krzywdzące – interwencja Fundacji

W dniu 13 marca fundacja wysłała pismo do dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z powodu umieszczenia na szkolnym fanpage’u na Facebooku informacji o przebiegu rekolekcji zorganizowanych w sali gimnastycznej szkoły. Treść tej informacji jest krzywdząca dla mniejszości bezwyznaniowej i niedopuszczalna w publicznej szkole świeckiej.

Brzmiała następująco: „Rekolekcje 2019. Czas duchowych ćwiczeń za nami. Przeżywaliśmy je pod hasłem: „Nawrócenie wymaga konkretu”. Był czas wspólnej modlitwy, uwielbiania Boga w śpiewie, drugim człowieku i formach teatralnych przygotowanych przez uczniów z klas II a i II b. Do podjęcia konkretnej decyzji zerwania z grzechem i wejścia w relację z Jezusem zachęcał Krzysztof Sowiński – świecki ewangelizator za Wspólnoty „Głos Pana” z parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach. Krzysztof mówił o Bogu, który kocha zawsze. Wskazywał na cztery elementy niezbędne w budowaniu swojej relacji z Jezusem: modlitwa, czytanie Słowa Bożego, Eucharystia i wspólnota. Podczas Mszy Świętej w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie dziękowaliśmy za to wszystko, czego Pan Bóg dokonał w naszych sercach.”

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.  W § 10 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach wskazuje się, że Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, nie oznacza to jednak, że odbywają się one w budynku szkoły. Komunikaty dotyczące ich organizacji i przebiegu nie mogą naruszać praw innych uczniów i ich rodziców.

Umieszczanie tego rodzaju komunikatów na stronie publicznej placówki oświatowej jest próbą łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii.

Pełna treść pisma:

Pismo do IILO w Kutnie nawrócenie na fp szkoły.pdf

 

W dniu 19.03.2019r. wpłynęła odpowiedź od dyrektora szkoły o treści:

Kutno, dn. 19.03.2019 r.

L.dz. 252/2018/19

Sz. P.
Dorota Wójcik
Prezeska zarządu
Fundacji Wolność od Religii

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 13 marca 2019 r. stwierdzam co następuje.
Zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu rekolekcji wielkopostnych z udziałem młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, aż do dnia dzisiejszego, ani do dyrektora szkoły, a także do organu prowadzącego, nie wpłynęła żadna skarga, czy też nawet krytyczna uwaga, ze strony uczniów lub rodziców, dotycząca organizacji rekolekcji w dniach 7-8 marca br. Jednocześnie pragnę dodać, iż wypracowany model rekolekcji wielkopostnych        w II LO funkcjonuje już od kilku lat i nigdy nie budził żadnych zastrzeżeń ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli, jak również podmiotów zewnętrznych, w tym fundacji, na czele której Pani stoi. Zaznaczam także, iż formuła rekolekcji nie uległa zmianie wraz z objęciem przeze mnie funkcji dyrektora szkoły         z dniem 1 września 2018 r.
W dalszej kolejności pragnę poinformować, że ewentualne zmiany w modelu organizowania rekolekcji wielkopostnych w II LO w przyszłym roku szkolnym mogą być tylko i wyłącznie wynikiem wspólnych ustaleń pomiędzy dyrekcją, gronem pedagogicznym, uczniami, rodzicami, instytucją organizującą rekolekcje, jak również organem prowadzącym.
Za całkowicie niedopuszczalne, świadczące o braku wiedzy na temat organizacji rekolekcji w podległym mi liceum, uważam stwierdzenie zawarte w Pani piśmie – cytuję: „Na szkolnym fanpage’u na Facebooku poinformowali Państwo o przebiegu rekolekcji zorganizowanych w sali gimnastycznej szkoły”. Zaznaczam, iż na terenie szkoły miały miejsce wydarzenia        w pierwszym dniu rekolekcji, w drugim natomiast rekolekcje odbyły się w kościele parafialnym w Kutnie-Dybowie. Warto również podkreślić, iż zarówno w dniu 7 marca, jak i 8 marca br. zajęcia dydaktyczne w II LO odbywały się zgodnie z planem od godziny 10.55.
W piśmie skierowanym do mnie zwraca Pani uwagę, że praktyka organizowania wydarzeń religijnych przez szkołę narusza, wskazane przez Panią, normy Konstytucji RP. Jak zatem zarzut ten należy rozpatrywać w kontekście art. 53 ust. 2 Konstytucji RP, który jednoznacznie stwierdza: „Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie            i nauczanie. (…)”.
Wskazując, iż organizowane przez szkołę wydarzenia religijne naruszają przepisy ustawy zasadniczej przyznaje Pani jednocześnie, iż zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych. Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem, uczniom uczęszczającym na religię       w II LO stworzono warunki do odbycia rekolekcji, wypełniając jednocześnie zapisy art. 53 ust. 6 Konstytucji RP stanowiące, iż: „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”. Uczniowie, którzy nie wyrażali woli uczestniczenia w rekolekcjach mogli wziąć udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.
Organizacja pierwszego dnia rekolekcji na terenie szkoły, tj. spotkania ze świeckim ewangelizatorem oraz wystawienia przez uczniów dwóch scen ewangelizacyjnych była podyktowana tylko i wyłącznie dążeniem ze strony dyrekcji szkoły do zapewnienia uczniom komfortu i bezpieczeństwa. Należy podkreślić, iż kościół parafialny jest oddalony od szkoły o ok. 2 km, a droga do niego prowadzi wzdłuż bardzo ruchliwej ulicy z chodnikiem bezpośrednio przylegającym do jezdni, co stwarza ryzyko wypadku, nawet biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie udają się na kościoła pod opieką nauczycieli.
Sformułowania użyte w relacji tekstowej z przebiegu rekolekcji, w mojej ocenie, nie naruszają praw innych uczniów  i ich rodziców. Zastosowanie w wyżej wskazanym artykule formy pierwszej osoby liczby mnogiej („my”) wynika z faktu, iż notatkę tworzą lub współtworzą uczniowie (pod opieką merytoryczną nauczycieli), którzy sami wzięli udział w danym przedsięwzięciu. Przedstawiają oni zatem to wydarzenie z własnej perspektywy i się z nim osobiście utożsamiają. Relacji tego typu, jak omawiana, możemy na szkolnej stronie internetowej znaleźć wiele i nigdy nie wzbudzały one żadnych wątpliwości.
Z uwagi na powyższe ustalenia nie mogę zgodzić się z zarzutami, iż w szkole, której mam zaszczyt przewodzić, uczniowie są nierówno traktowani i dyskryminowani ze względu na wyznanie, ich godność osobista jest naruszana, a tym bardziej, że podejmowane są jakiekolwiek próby łamania ich sumienia. Każdy, kto zadał sobie trud bliższego poznania szkoły wie, iż  w okresie swojej 65-letniej historii dała się poznać jako miejsce dialogu i tolerancji, miejsce, w którym respektowana jest podmiotowość uczniów. A szacunek dla drugiego człowieka i jego poglądów, poszanowanie uniwersalnych wartości zawsze było i jest podstawą wychowania i budowania relacji w społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

Z poważaniem
Artur Ciurlej
Dyrektor II LO w Kutnie