Msza na rozpoczęcie roku szkolnego – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Dziś wysłaliśmy pismo do dyrekcji Zespołu Szkolno-przedszkolnego Nr 18 we Wrocławiu w sprawie organizacji rozpoczęcia roku szkolnego połączonego z mszą rzymskokatolicką o treści:

Szanowni Państwo,

z informacji umieszczonej na stronie internetowej Zespołu Szkolno-przedszkolnego Nr 18 we Wrocławiu wynika, iż rozpoczęcie roku szkolnego klas IV-VI odbywa się w kościele katolickim o godz. 9.00. Według udostępnionej informacji uczniowie oraz wychowawcy klas powinni stawić się przed wejściem do szkoły o godz. 8.45, skąd nastąpić ma  „przejście klas z wychowawcami do kościoła (na godz. 9.00)”.

W związku z powyższym fundacja ma wątpliwości, czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii. Mamy również wątpliwości, czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy przez dyrektora placówki czy udział ich był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych?

Czy szkoła zapewnia opiekę nauczyciela uczniom, którzy pozostaną w szkole np. tym nieuczestniczącym w lekcjach katechezy rzymsko-katolickiej?

Nie jest naszą intencją krytyka współpracy szkoły ze wspólnotami i instytucjami religijnymi. Pragniemy jedynie, by w bardzo delikatnych z natury kwestiach światopoglądowych brano zawsze pod uwagę prawa, wolność sumienia mniejszości oraz uczucia wszystkich uczniów i nauczycieli.

Pragniemy w tym miejscu również przypomnieć o zapisach Konstytucji m.in. art. 53 punkt 6 mowa jest o tym, że „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Ponadto w myśl art. 2 Konstytucji, Polska jest „demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. W systemie demokratycznym jedną z podstawowych zasad jest zasada poszanowania praw mniejszości. Zasada ta sugeruje zakaz dyskryminacji praw mniejszości. Jest to swoiste ograniczenie władzy większości społeczeństwa, w tym większości rodziców współdecydujących o praktykach szkolnych sprzecznych z zapisami Konstytucji.

Ponadto art. 6. ustawy „Karty nauczyciela” stanowi, że nauczyciel obowiązany jest m.in. „kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka” oraz „dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”.
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie nas o podjętych ustaleniach.

Z poważaniem

Dorota Wójcik

prezeska zarządu

Treść pisma w załączeniu:

http://wolnoscodreligii.pl/mszawroclaw18.pdf