Statut z dnia 15 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolność od Religii, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Dorotę Wójcik córkę (…) oraz Andrzeja Wójcika syna (…), zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym zawartym w kancelarii notarialnej przed notariuszem Beatą Chęć, w Lublinie, repertorium A nr 1561/2011, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991, Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, znajdą do niej zastosowanie również przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
 2. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, określona w pkt. 1 nazwa Fundacji stanowi równocześnie firmę, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą.
 3. Fundacja, od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 7. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe i inne jednostki organizacyjne. O utworzeniu tego rodzaju jednostki decyzję podejmuje Zarząd w drodze uchwały, określając równocześnie zasady działania oraz zadania jednostki.
 8. Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.
 9. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, którego wzór zatwierdza Zarząd w drodze uchwały.
 10. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
 11. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (obecnie – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji).

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 1. Celami Fundacji są:
  1. działania na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu i promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa,
  2. wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata oraz popularyzację metody i wiedzy naukowej,
  3. rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego,
  4. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich, w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego,
  5. upowszechnianie tolerancji i szacunku wobec wyznawców innych religii oraz niewierzących,
  6. udzielanie wsparcia i pomocy osobom i organizacjom dyskryminowanym na tle religijnym,
  7. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, medycznym i opiekuńczym,
  8. niesienie pomocy prawnej, finansowej i rzeczowej potrzebującym osobom fizycznym, jak i prawnym,
  9. badanie współczesnych zjawisk kulturowych i ich społecznego oddziaływania,
  10. wspieranie działań organizacji o podobnym profilu działalnoś
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. wspieranie i finansowanie działalności i rozwoju portalu internetowego (http://www.wolnoscodreligii.pl),
  2. działalność wydawniczą,
  3. organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów i konferencji tematycznie związanych z celami statutowymi Fundacji,
  4. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
  5. organizowanie akcji i kampanii społecznych i informacyjnych,
  6. przyznawanie stypendiów naukowych dla młodzieży,
  7. współpracę z organizacjami pozarządowymi o podobnym do Fundacji profilu działalności,
  8. działanie jako organizacja społeczna w postępowaniach sądowych, w zakresie związanym z realizacją celów statutowych.

131.   Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt. 132 Statutu. Obok działalności pożytku publicznego, jako działalność dodatkową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w pkt. 17 Statutu. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na cele statutowe związane z prowadzoną działalnością pożytku publicznego.

132.   Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego wyłącznie jako działalność nieodpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 234 poz. 1536 ze zm.), w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 (nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie) oraz pkt 22 (upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji) powołanej wyżej ustawy, w następującym zakresie:

 1. organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności swobody wyznania (w ramach PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 2. organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym, w tym wykładów, warsztatów, seminariów, konferencji, poświęconych tematyce wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności swobody wyznania (w ramach PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 3. podejmowanie interwencji obywatelskich w ramach działalności statutowej w sprawach zgłoszonych Fundacji, a związanych z naruszaniem wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności dotyczących naruszenia swobody wyznania (w ramach PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 4. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób należących do mniejszości wyznaniowych i bezwyznaniowych (w ramach PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji, poprzez wydawanie folderów, katalogów i innego rodzaju materiałów informacyjnych (w ramach PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza).
 1. Fundacja może współdziałać z osobami, podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji, na zasadach określonych przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może uczestniczyć w charakterze wspólnika w spółkach, w tym posiadających osobowość prawną. Decyzje w powyższym zakresie podejmuje Zarząd.
 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych w obszarach działalności zbieżnych z celami Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 1. (47.61.Z) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 2. (47.62.Z) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 3. (47.63.Z) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 4. (55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 5. (55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 6. (55.30.Z) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 7. (55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,
 8. (56.10.A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 9. (56.10.B) Ruchome placówki gastronomiczne,
 10. (56.21.Z) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 11. (56.29.Z) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 12. (56.30.Z) Przygotowywanie i podawanie napojów,
 13. (58.11.Z) Wydawanie książek,
 14. (58.13.Z) Wydawanie gazet,
 15. (58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 16. (58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,
 17. (59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 18. (59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 19. (59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 20. (59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów,
 21. (59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 22. (60.10.Z) Nadawanie programów radiofonicznych,
 23. (63.12.Z) Działalność portali internetowych,
 24. (63.91.Z) Działalność agencji informacyjnych,
 25. (63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 26. (64.91.Z) Leasing finansowy,
 27. (64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
 28. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 29. (70.21.Z) Stosunku międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 30. (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 31. (73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
 32. (74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 33. (74.20.Z) Działalność fotograficzna,
 34. (74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami,
 35. (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 36. (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 37. (77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 38. (77.21.Z) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 39. (77.22.Z) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,
 40. (77.29.Z) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 41. (77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 42. (77.34.Z) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 43. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 44. (78.10.Z) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 45. (82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 46. (82.19.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 47. (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 48. (84.12.Z) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
 49. (84.13.Z) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
 50. (85.41.Z) Szkoły policealne,
 51. (85.42.A) Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych,
 52. (85.42.B) Szkoły wyższe,
 53. (85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 54. (85.59.A) Nauka języków obcych,
 55. (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 56. (85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
 57. (90.01.Z) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 58. (90.02.Z) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 59. (90.03.Z) Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 60. (90.04.Z) Działalność obiektów kulturalnych,
 61. (91.01.A) Działalność bibliotek,
 62. (91.01.B) Działalność archiwów,
 63. (91.02.Z) Działalność muzeów,
 64. (91.03.Z) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
 65. (47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 66. (47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 67. (47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

III. MAJĄTEK FUNDACJI I JEJ GOSPODARKA FINANSOWA

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz innych nieodpłatnych przysporzeń;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
  5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację oraz ze zgromadzonego przez nią majątku.
 1. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

201.  Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji i jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej jako „osoby bliskie”),
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców, darczyńców, spadkodawców itd.
 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Osoby fizyczne lub prawne z kraju i zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji o wartości co najmniej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) stają się sponsorem Fundacji. Status sponsora Fundacji ma wyłącznie charakter honorowy i jego przyznanie nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Fundacji.
 3. Osoby fizyczne lub prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji również mogą stać się sponsorami Fundacji.
 4. Gospodarkę finansową, ewidencję księgową oraz sprawozdawczość Fundacja prowadzi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, których zasady tworzenia i wykorzystania określa Zarząd Fundacji w drodze uchwały, które wymagają akceptacji Rady Fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI

 1. Organami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

 1. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji jest Rada Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 29.
 2. Pierwszy Zarząd zostaje powołany przez Fundatorów w uchwale załączonej do niniejszego Statutu, przy czym zmiana składu osobowego Zarządu nie stanowi zmiany Statutu.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundacji. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Zarządu, w tym członkowie pierwszego Zarządu powołani przez Fundatorów zgodnie z pkt. 29, powołani są na okres wspólnej 5-letniej kadencji, przy czym mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Rady Fundacji. Funkcję członka / członkini Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają z końcem ostatniego pełnego roku kalendarzowego pełnienia przez nich funkcji.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem ustalonym w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Fundacji.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek rezygnacji, śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu lub odwołania przez Radę Fundacji, a także w razie prawomocnego skazania członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 8. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie czynności nie zastrzeżone przez niniejszy Statut do wyłącznej kompetencji Fundatorów lub Rady Fundacji, a w szczególności:
  1. podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej rozwój;
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  3. przedkładanie bilansów i sprawozdań Fundatorom i Radzie Fundacji;
  4. reprezentowanie Fundacji w kraju i zagranicą;
  5. uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
  6. zakładanie spółek handlowych, cywilnych, stowarzyszeń i innych organizacji o charakterze społecznym lub gospodarczym, w tym również uczestniczenie w tego typu podmiotach w charakterze wspólnika, członka itp.;
  7. ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
  8. wnioskowanie do Rady o podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji;
  9. przeprowadzanie likwidacji Fundacji.
 9. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania poszczególnych czynności lub określonego rodzaju czynności.
 10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej większości głosów decyduje głos Prezesa / Prezeski Zarządu.
 11. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes / Prezeska Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa / Prezeskę Zarządu – wskazany przez niego / nią członek / członkini Zarządu. O posiedzeniu należy zawiadomić wszystkich członków Zarządu, przy czym dopuszcza się zwoływanie posiedzeń Zarządu drogą telefoniczną, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno nastąpić, w miarę możliwości, co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 13. Uchwały Zarządu powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 14. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu (reprezentacja jednoosobowa). Do czynności zobowiązujących przekraczających 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego uprawnionym do reprezentowania Fundacji jest Prezes / Prezeska Zarządu Fundacji jednoosobowo.

RADA FUNDACJI

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, inicjatywnym i doradczo-opiniującym Fundacji w sprawach Fundacji określonych niniejszym Statutem, przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

421.   Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu, niepodlegającym mu w jakikolwiek sposób w zakresie wykonywanych obowiązków, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

 1. Opinie Rady Fundacji mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów Fundacji i woli Fundatorów.
 2. Rada Fundacji składa się 3-9 członków. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy w drodze uchwały załączonej do niniejszego Statutu. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą Rada Fundacji. Zmiana składu osobowego Rady nie stanowi zmiany Statutu.
 3. Członkowie Rady Fundacji, w tym członkowie pierwszej Rady Fundacji powołani przez Fundatorów zgodnie z pkt. 44 zd. drugie, powoływani są na czas nieoznaczony.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji – członek Rady, którego dotyczy podejmowana uchwała nie bierze wówczas udziału w głosowaniu. Powyższe nie dotyczy Fundatorów, którzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy, chyba że zostają powołani w skład Zarządu Fundacji bądź nie wyrażają woli zasiadania w Radzie Fundacji, bądź nie spełniają warunków określonych w pkt. 48 Statutu.
 6. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. nie są równocześnie członkami Zarządu Fundacji ani nie pozostają w stosunku pracy z Fundacją,
  2. nie pozostają z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji lub na czas trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego / Przewodniczącą Rady, przy czym wyboru pierwszego Przewodniczącego / Przewodniczącej Rady dokonują Fundatorzy w uchwale, o której mowa w pkt. 44 zd. drugie. Przewodniczący / Przewodnicząca kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący / Przewodnicząca Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. W innych sprawach związanych ze zwoływaniem posiedzeń Rady, postanowienia pkt. 39 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
 10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego / Przewodniczącej.
 11. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu na odległość, za pośrednictwem Internetu (poczty elektronicznej), faksu, telefonu itp. środków komunikacji na odległość (telekonferencja, wideokonferencja), o ile wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały.
 12. Do zadań Rady, poza innymi kompetencjami przewidzianymi niniejszym Statutem, należą w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków zarządu Fundacji, podpisywanie z nimi umów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  3. ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych itp. oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  4. rozpatrywanie i opiniowanie programów działania Fundacji oraz rocznych planów finansowych Fundacji,
  5. proponowanie Zarządowi kierunków i metod działania Fundacji,
  6. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji oraz nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności nad realizacją jej statutowych celów,
  7. podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
  8. podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, uchwały o likwidacji Fundacji,
  9. wskazywanie kandydatów, którym Fundacja może przyznać tytuł „Wolny od Uprzedzeń” za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Fundacji,
  10. wyrażanie zgody na dokonywanie zmian Statutu.
 13. Członkowie Rady co do zasady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów, w szczególności z tytułu kosztów podróży i pobytu związanych z posiedzeniami Rady, lub wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości jednak nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 14. Rada Fundacji w celu wykonania powierzonych jej zadań uprawniona jest w szczególności do:
  1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji. Nie dotyczy to odpowiedzialności członków Zarządu Fundacji za zaległości podatkowe, uregulowanej w przepisach art. 116a w zw. z art. 116 ustawy – Ordynacja podatkowa, jak również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wierzycielom Fundacji (w związku z faktem prowadzenia przez nią działalności gospodarczej) na skutek niezłożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości Fundacji, zgodnie z art. 21 ust. 3 w zw. z ust 1 i 2 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.
 2. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane być mogą w drodze uchwały zarządu Fundacji, przy czym wymagają dla swej ważności zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały. Zmiany te nie mogą naruszać w istotny sposób celów Fundacji. W przypadku konieczności dokonania zmian Statutu przed wpisaniem Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany te dokonywane są przez Fundatorów.
 3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Powyższe wymaga uchwały Rady Fundacji, podejmowanej na wniosek Zarządu.
 4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
 5. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub wybrany przez Zarząd likwidator.
 6. Środki majątkowe pozostałe ewentualnie po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

Załączniki do Statutu:

 1. uchwała Fundatorów w sprawie powołania członków pierwszego Zarządu Fundacji,
 2. uchwała Fundatorów w sprawie powołania członków pierwszej Rady Fundacji