Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Fundacji Wolność od Religii (wydana na podstawie art. 13 i 14 RODO)

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Wolność od Religii, ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin, NIP: 7123267431, KRS: 0000403073, REGON: 061356560.
 2. W ramach przetwarzania przez Fundację Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani uprawnienia do:
  • dostępu do jego danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Fundacja przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu wykonywania zadań statutowych, tj.:
  1. podejmowania działań na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu i promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa;
  2. wspierania procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata oraz popularyzację metody i wiedzy naukowej;
  3. rozwoju świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego;
  4. upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich, w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego;
  5. upowszechniania tolerancji i szacunku wobec wyznawców innych religii oraz niewierzących;
  6. udzielania wsparcia i pomocy osobom i organizacjom dyskryminowanym na tle religijnym;
  7. udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, medycznym i opiekuńczym;
  8. niesienia pomocy finansowej i rzeczowej potrzebującym osobom fizycznym, jak i prawnym,
  9. badania współczesnych zjawisk kulturowych i ich społecznego oddziaływania,
  10. wspierania działań organizacji o podobnym profilu działalności.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych Fundacja nie będzie mogła realizować swoich zadań ustawowych, w ramach których przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawieranych przez Fundację umów powierzenia (z podmiotami spełniającymi wymogi związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych), niezbędnych do wykonywania działań związanych z realizacją celów statutowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Fundacja nie stosuje wobec Pana/Pani danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w Fundacji co do zasady przez okres obejmujący terminy przedawnienia, wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów, nie dłużej jednak, niż przez okres niezbędny do celów, dla których dane są przetwarzane, a w każdym wypadku – gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych obowiązujących na stronach Fundacji