Modlitwa podczas oficjalnych uroczystości szkolnych – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Dziś wysłaliśmy pismo do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w sprawie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego podczas której odmawiano modlitwę „Ojcze nasz” o treści:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Jana Matejki 6b

71-615 Szczecin


Szanowni Państwo,

W związku z informacjami, które otrzymaliśmy od rodziców dzieci nieuczestniczących w lekcjach religii pragniemy prosić o wyjaśnienia związane z organizacją uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015, które odbyły się w dniu 1 września 2014 r. w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej, znajdującej się przy ul. Kusocińskiego 3, 70-237 w Szczecinie. 

Według informacji jakie posiadamy, podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego 2014/2015, po oficjalnych przemówieniach dyrektora szkoły miało miejsce przemówienie biskupa parafii rzymskokatolickiej. Biskup podczas swojego przemówienia zaintonował i odmówił z dużą częścią zebranych uczniów i nauczycieli modlitwę „Ojcze nasz”.
W związku z powyższym fundacja ma wątpliwości, czy dyrektor szkoły wykazał się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii, niewierzących bądź należących do mniejszości wyznaniowych.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 31  ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) kurator oświaty, w imieniu wojewody sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami. Zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 wspomnianemu nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia.

Według zapisów Konwencji Praw Dziecka ma ono prawo do wolności myśli, wyznania i manifestowania wiary, która jest traktowana jako sprawa osobista (art. 14 oraz art. 16). Zgodnie z art. 29 Państwa–Strony są zgodne, że nauka będzie ukierunkowana na „przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia.”

Obecność w szkole publicznej (będącej miejscem edukacji i wychowania dla osób różnych wyznań jak i bezwyznaniowych) modlitwy, nie tylko jest sprzeczna z neutralnym charakterem wyznaniowym placówek publicznych, ale jest również potencjalnie negatywnym bodźcem socjalizacyjnym. Prezentuje bowiem modlitwę jako normę społeczną, co stanowi jednocześnie przedstawienie osób bezwyznaniowych, czy ogółem – tych których status wyznaniowy nie zakłada takiej modlitwy – jako niespełniających tej normy. Służy to społecznemu wykluczeniu, groźbie stereotypu i ostracyzmowi.

Do szkoły uczęszcza wielu uczniów, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii lub są niewierzący.

Uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem

Dorota Wójcik

Prezeska Zarządu

Do wiadomości:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin

Treść pisma w załączniku:
Pismo_do_Kuratorium_Szczecin_modlitwa_rozpoczecie.pdf

 

Zdjęcie z uroczystości:

zdjeciezeszkoly