Misja i cele

O Fundacji

Misja:

Ochrona praw mniejszości bezwyznaniowej oraz obrona przed religią.

Wizja:

Polska w której rozdział Państwa od Kościoła nie jest wyłącznie teoretyczny.
Polska, w której władza zachowuje bezstronność w sprawach światopoglądowych.
Polska, w której wyznanie jest sprawą prywatną każdego obywatela.
Polska, w której edukacja publiczna pozbawiona jest indoktrynacji (na rzecz myślenia krytycznego i kształtowania postaw obywatelskich).
Polska, w której instytucje publiczne są neutralne światopoglądowo i politycznie.

Celami Fundacji są:
a) działania na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu i promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa,
b) wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie samodzielnego i  krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata oraz popularyzację metody i wiedzy naukowej,
c) rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego,
d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich, w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego,
e) upowszechnianie tolerancji i szacunku wobec wyznawców innych religii oraz niewierzących,
f) udzielanie wsparcia i pomocy osobom i organizacjom dyskryminowanym na tle religijnym,
g) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, medycznym i opiekuńczym,
h) niesienie pomocy finansowej i rzeczowej potrzebującym osobom fizycznym, jak i prawnym,
i) badanie współczesnych zjawisk kulturowych i ich społecznego oddziaływania,
j) wspieranie działań organizacji o podobnym profilu działalności.

 Organizacja pożytku publicznego 1%

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie oraz upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w następującym zakresie:

1) organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności swobody wyznania
2) organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym, w tym wykładów, warsztatów, seminariów, konferencji, poświęconych tematyce wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności swobody wyznania
3) podejmowanie interwencji obywatelskich w ramach działalności statutowej w sprawach zgłoszonych Fundacji, a związanych z naruszaniem wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności dotyczących naruszenia swobody wyznania
4) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób należących do mniejszości wyznaniowych i bezwyznaniowych
5) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji, poprzez wydawanie folderów, katalogów i innego rodzaju materiałów informacyjnych