Historia

Historia Fundacji

Fundacja Wolność od Religii została powołana z chęci podejmowania działań związanych z informowaniem opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu, promowaniem konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i Państwa, a także zapobiegania praktykom dyskryminacyjnym wobec mniejszości bezwyznaniowej.

Kroki milowe Fundacji Wolność od Religii:

Czerwiec 2011
Podpisanie aktu założycielskiego przez fundatorów Dorotę Wójcik oraz Andrzeja Wójcika (zbieżność nazwisk).

Luty 2012
Pierwsze spotkanie otwarte dla lubelskich ateistów.

Październik 2012/Styczeń 2013
Bilbordowa kampania społeczna „Nie zabijam. Nie kradnę. Nie wierzę.” Kampania została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób. W ciągu kilku miesięcy otrzymaliśmy ponad 80 tys. złotych, w tym środki pozyskane bezpośrednio na konto Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów tj. 18 245 zł. Zarezerwowaliśmy 45 billboardów w 27 miastach w Polsce. Pierwsza billboardowa kampania ateistyczna opierała się na dwóch hasłach: „Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę” oraz „Nie wierzysz w boga? – Nie jesteś sam”; wywołała ogromne poruszenie, medialne i społeczne. Wielkim sukcesem tego przedsięwzięcia, wbrew popularnym opiniom, nie była walka z Kościołem, ale zwrócenie uwagi na jedno z istotnych wykluczeń społecznych i dyskryminację ze względu na światopogląd.

Październik/grudzień 2013
Billboardowa kampania społeczna „Ateiści są boscy”. Z otrzymanych darowizn, ponad 70 tys. złotych Fundacja sfinansowała plakaty, które pojawiły się na 67 billboardach w 23 miastach w Polsce. W ramach kampanii wykupiliśmy również reklamę prasową m.in. okładkę w bezpłatnym piśmie „Nasze Miasto” (Warszawa) w nakładzie 100 tys. egzemplarzy oraz okładkę w miesięczniku „Skarpa warszawska” w nakładzie 12 tys. egz. z plakatem „Ateiści są boscy”. W kampanii wykorzystaliśmy dwie grafiki. Jedna z nich z hasłem „Ateiści są boscy” przedstawiała osoby malujące pędzlami własne niebo na Ziemi. Druga przedstawiała budynek Sejmu odcinany nożyczkami od budynku Kościoła.
Niezależnie od opinii, czy ateiści są bardziej boscy, czy tylko ludzcy, istnieją rzeczy wspólne dla nas wszystkich, obywateli demokratycznych państw i społeczności. To poszanowanie wolności sumienia i religii. To prawa, które gwarantuje nam Konstytucja i inne akty normatywne. Bagatelizując drobne, ale nieustanne przejawy nieposzanowania naszych praw cicho przyzwalamy na łamanie Konstytucji. A jeśli można Konstytucję łamać w wymiarze światopoglądowym, to kto zapewni nam, że jutro inne nasze prawa nie zostaną naruszone, w imię partykularnych grup interesów, w imię tradycji, przyzwyczajenia czy czyjejś wygody?

Maj 2013 do dziś
Kampania społeczna „Religia i etyka w szkole” w ramach której zespół Fundacji podejmuje szereg interwencji w obszarze edukacji, związanych z dyskryminującymi praktykami wobec mniejszości bezwyznaniowej i mniejszości religijnych. Fundacja w konsekwencji otrzymywanych zgłoszeń i próśb od rodziców, uczniów i nauczycieli podejmuje się prób ograniczenia zjawiska wykluczenia mniejszości poprzez prowadzoną korespondencję z władzami oświatowymi i rządowymi. Interwencje dokumentujemy na naszej stronie internetowej w zakładce: Działania.

Czerwiec 2014
Fundacja jako pierwsza ateistyczna organizacja pozarządowa w Polsce otrzymuje status OPP (organizacji pożytku publicznego – 1% podatku). Nie bez przysłowiowych „kłód pod nogi”.

Wrzesień 2014-Maj 2015
Fundacja realizuje projekt „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” (Równość w szkole) w ramach otrzymanego grantu z programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG. Wartość projektu: 108 000 zł. Kwota dotacji: 96 000 zł.

W maju 2015r. Fundacja zrealizowała trzecią kampanię billboardową (na terenie woj. lubelskiego) z plakatami: „U nas w szkole nie ma dzieci niewierzących”, „Etyka uczy myśleć”, „Nie chcę ale muszę”.

Lipiec 2015/Styczeń 2016
To pierwszy rok kiedy wpływają na nasze konto pieniądze z 1%. W zeznaniu podatkowym za rok 2014, 535 osób przekierowało 1%  do Fundacji WoR. Wpłynęło 46 122,52 zł. , które zostały w całości przeznaczone  na billboardową kampanię społeczną „Masz prawo nie wierzyć”, zrealizowaną w styczniu 2016r.

Sierpień 2016
W tym roku otrzymaliśmy ponad 100 tys. zł. z odpisów 1% podatku. Połowa tej kwoty została przeznaczona na kampanię billboardową „Szkoła to nie kościół” zrealizowaną w kwietniu 2017r.

Październik 2016
Fundacja otrzymała grant z Fundacji Batorego w wysokości 100 tys. zł. na działania podejmowane w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” (Równość w szkole). Z pozyskanych środków został  sfinansowany m.in. druk książki Gab Heller „Czy można przekonań olbrzymów”, dostępnej nieodpłatnie (pdf) na stronie www.rownoscwszkole.pl.

Kwiecień 2017
Piąta billboardowa kampania społeczna „Szkoła to nie kościół”. W 30 miastach w Polsce, na 53 billboardach zostały umieszczone plakaty Fundacji. Koszt kampanii 60 466,80 zł.

Lipiec 2017
W tym roku otrzymaliśmy blisko 140 tys. zł. z odpisów 1% podatku.

Grudzień 2017-Styczeń 2018
Zostaliśmy powiadomieni, że „w związku z poleceniem przekazanym Wojewodzie Lubelskiemu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w grudniu rozpocznie się kontrola działalności fundacji. Kontrola odbyła się w okresie od 18 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.
21 marca
2018r. odebraliśmy protokół kontroli fundacji, a 9 kwietnia 2018r. wystąpienie pokontrolne wojewody lubelskiego z wynikiem pozytywnym.

Styczeń 2018
otrzymaliśmy decyzję z Fundacji Batorego o otrzymaniu dotacji na działania instytucjonalne w okresie marzec 2018 – sierpień 2019, w wysokości 120 tys. zł.

Październik 2018
Szósta kampania billboardowa „Polska Państwem wyznaniowym?”. Coraz częściej zdarza się, że władze przedkładają interes hierarchów kościelnych nad prawa i wolności obywatelskie. Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. 41 billboardów w 26 miastach w Polsce było wyrazem sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji kraju i zwróceniem uwagi opinii publicznej na ten problem.

Luty – Kwiecień 2019

Siódma kampania społeczna Nauko, ufam Tobie. Kampania ma na celu zachęcenie do afirmacji rozumu, sprowokowanie dyskusji o tym, jakie znaczenie ma światopogląd oparty na nauce w dobie rozwoju ruchów antyszczepionkowych czy homofobicznych. W ramach kampanii w Trójmieście i w Krakowie umieściliśmy grafiki na ekranach LED oraz udostępnialiśmy magnesy i torby z hasłami kampanii.

Wrzesień 2020

Z początkiem nowego roku szkolnego 2021/2021 prowadziliśmy kampanię informacyjną „Pierwsze zebranie” dotyczącą zasad organizacji zajęć z religii i etyki w szkołach skierowaną do rodziców uczniów klas pierwszych, uczestniczących w pierwszych zebraniach organizacyjnych. Celem kampanii było przekazanie rodzicom informacji o przepisach prawnych normujących udział dzieci w lekcjach religii i etyki oraz ochrona ich praw i wolności wyznania. Kampania odbiła się szerokim echem w mediach tradycyjnych. Artykuły z wykorzystaniem publikowanych przez nas informacji ukazały się m.in. w Gazecie Wyborczej, na portalu mamadu.pl, oko.press ale też prawo.pl w sekcji oświatowej.

Styczeń 2021

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 24 tys. euro z programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przeznaczonej na rozwój projektu Równość w Szkole – działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej.

Kwiecień 2021

W kwietniu zrealizowaliśmy ósmą, jubileuszową kampanię outdoorową fundacji z hasłem Nie dajemy wiary. Dajemy wolność. W 2021 roku mija dziesięć lat, od kiedy Fundacja Wolność od Religii rozpoczęła swoją działalność na rzecz realnego rozdziału kościoła od państwa w Polsce i walkę o prawo obywateli do samostanowienia w kwestii wiary oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewierzących. Opłaciliśmy 124 nośniki cyfrowe mało i wielkopowierzchniowe oraz citylighty w 8 miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Lublinie i Tczewie.

Marzec 2022

W związku z napływem ukraińskich dzieci do polskich szkół i przedszkoli Fundacja Wolność od Religii rozpoczęła kampanię informacyjną dotyczącą uczęszczania na religię, etykę i wdż w Polsce. Aby chronić rodziców z Ukrainy przed ograniczaniem ich prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnym sumieniem w marcu opublikowaliśmy w mediach społecznościowych infografiki dotyczące religii, etyki i wdż. W drugiej połowie maja i w czerwcu w 6 miastach Polski (Kraków, Lublin, Rzeszów, Wrocław, Białystok oraz Radom) wynajeliśmy billboardy informujące o tym, że religia katolicka w polskich przedszkolach i szkołach nie jest obowiązkowa. Fundacja opłaciła ze środków 1 % zebranych w roku podatkowym 2021 wynajem 27 nośników.

Marzec/Kwiecień 2023

Olbrzymim sukcesem frekwencyjnym jak również wizerunkowym zakończyliśmy Dni Ateizmu z Richardem Dawkinsem zorganizowane w Centrum Nauki Kopernik,  w dniach 31.03.23 – 01.04.23 w Warszawie. W ramach wydarzenia rozdawaliśmy magnesy, t-shirty i inne materiały z hasłami z kampanii społecznych dotychczas prowadzonych przez fundację. Materiały te cieszyły się dużym powodzeniem.

W konferencji „NAUKA – NIE UROJENIA” będącej częścią Dni Ateizmu 2023 wzięło udział kilkadziesiąt speakerów i speakerek z Polski i ze świata, którzy przyczynili się do tego, że było to niezwykłe wydarzenie m.in.: prof. Paweł Golik w wykładzie „Darwin w genach – ślady ewolucji w genomie, prof. Ewa Bartnik, dr Tomasz Witkowski, Sami Abdallah (Liban) i prof. Konrad Talmont Kamiński jako moderator w bardzo aktualnym panelu „Nauka jako źródło wiedzy vs. poglądy nienaukowe, pseudonaukowe, paranaukowe i religijne”, Dan Barker (USA), prof. Stanisław Obirek, Mohamed Cisse (USA) i moderator dr Łukasz Polowczyk w panelu „Etyka vs. religijne nakazy i zakazy”, prof. Jan Hartman i dr Joanna Różyńska w panelu „Bioetyka – nowe wyzwania” oraz Rafał Betlejewski, Shirajum M. Erina (Bangladesz), Lech Mazurek, Christian Kobluk i moderator Maciej Podgórski w panelu „Edukacja – nie indoktrynacja”; Kuba Gawron, Anna Maziarska, Jarek Malicki i moderatorka Anna Zawadzka w panelu o prawach osób LGBT; Annie Laurie Gaylor (USA – online), Nada Peratović (Chorwacja) i moderatorka Dorota Wójcik (prezeska fundacji Wolność od Religii) w panelu o prawach kobiet; Prof. Paweł Borecki, Mohamed Hisham (Egipt), Michael Nugent (Irlandia) i Dan Barker jako moderator w panelu o prawach ateistów; prof. Krzysztof Dołowy, David Rand (Kanada), Stanisław Pisarek, Anjuli Pandavar (Wielka Brytania) i Łukasz Polowczyk w panelu ateistycznych autorów i wydawców oraz Tonoya Emroza (Bangladesz), Hugo Estrella (Argentyna), Urte Żukauskaite-Zabuke (Litwa) oraz Fraser Sutherland ze Szkocji w panelu o odchodzeniu od religii z Piotrem Szumlewiczem w roli moderatora.

ZESPÓŁ FUNDACJI

Zarząd Fundacji:

 • Dorota Wójcik –  współfundatorka i prezeska zarządu

Rada Fundacji:

 • Kamil Zinczuk – przewodniczący rady
 • Tadeusz Dulniak – członek rady
 • Grzegorz Głowiak- członek rady
 • Paweł Żołnierczyk – członek rady

oraz

 • Andrzej Wójcik – współfundator, zajmujący się poradnictwem telefonicznym
 • Tomasz Kalbarczyk – doradca w obszarze etyki i przeciwdziałania nierównościom
 • Marcin Pawelec-Jakowiecki – adwokat
 • Piotr Pawłowski – radca prawny
 • Kamil Filipowski – grafik
 • Marcin Moszyński – grafik
 • Dorota Zielińska – administratorka profilu na Twitterze