Pismo fundacji do MEN w sprawie podręcznika „Ku Dziecku”

Aktualności Działania Podręczniki Religia w przedszkolu

W dniu 08.01.2015 fundacja wysłała pismo do MEN w sprawie zapisów ujętych w podręczniku „Ku dziecku”. „Zastrzeżenia Fundacji budzą niektóre z treści wskazanych w dziewiątej z ww. kategorii, obejmującej cele z obszaru zdolności egzystencjalnych, tj.:
– kształtowanie moralności religijnej (zwracanie uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi,
a także dla zwierząt),
– tworzenie okazji do uczestnictwa dzieci w inscenizacjach o charakterze religijnym,
– zachęcanie do dyskursu na tematy religijne,
– wzbogacanie wiedzy, umiejętności i nawyków religijnych.

Pełna treść pisma Fundacji do MEN z dnia 08.01.2015:

Do MEN podrecznik Ku dziecku.pdf

W dniu 06.02.2015 wpłynęła odpowiedź z MEN. Pismo zawiera m.in. informacje, iż „elementy wychowania religijnego, filozofii i etyki skorelowane z obszarem zdolności egzystencjalnych zostały opatrzone przez autorki zastrzeżeniem, że jest to dodatkowy obszar programowy, co dla nauczycieli korzystających z tego programu w przedszkolu publicznym jest wskazaniem do rozważenia i zadecydowania, czy realizować te treści w konkretnych środowisku przedszkolnym z uwagi na przesłanki związane z obszarem wolności i sumienia”. „Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza treści określone w podstawie programowej.”

Pełna treść odpowiedzi z MEN:
Odp. z MEN z 06.02.2015 KU dziecku.pdf