Religijne hymny szkolne – interwencje fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 25.05.2015 fundacja w związku z otrzymanymi, niepokojącymi listami dotyczącymi hymnu w szkole publicznej w Krasnobrodzie oraz w Łazach wysłała pismo do Kuratora Oświaty w Lublinie oraz w Warszawie z prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej obu placówkom. W pismach zwracamy „uwagę, że cały hymn wyraża wprost religijny światopogląd. Szkoła publiczna, zgodnie z Art. 25 Konstytucji RP, ma zachować bezstronność w sprawach światopoglądowych i zapewnić swobodę każdemu do wyrażania własnego światopoglądu. Narzucenie religijnego hymnu wszystkim uczniom, bez względu na ich przekonania, jest jawnym złamaniem tej zasady.”

Pismo do Kuratora Lublin w sprawie hymnu w Krasnobrodzie.pdf

Pismo do Kuratora W. w sprawie hymnu w Łazach.pdf

23.06.2015 wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Lublinie:

(…) Należy podkreślić, że wielokrotnie doceniano szkołę za podejmowane działania dydaktyczno-wychowawcze, mające na celu rozwijanie postaw patriotycznych wśród uczniów, w szczególności pielęgnowanie tradycji niepodległościowej i pamięci bohaterskich Obrońców Ojczyzny, którym nieobce były takie ideały, jak Bóg Honor Ojczyzna. Podziękowania za te działania kierowane były od (…) Marszałka Województwa Lubelskiego, Burmistrzów Krasnobrodu. Generał dywizji Roman Daszkowski, prezes Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w imieniu rady nadał szkole Złoty Medal za Opiekę nad Miejscami Wal i Męczeństwa, a Wojewoda Lubelski uhonorował szkołę Medalem Wojewody Lubelskiego. W świetle powyższych ustaleń należy stwierdzić, że w Zespole Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie przestrzegane są prawa wszystkich uczniów, również tych należących do mniejszości wyznaniowych oraz do mniejszości bezwyznaniowej.”

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
Wicekurator Oświaty
mgr Anna Szczepińska

Pełna treść pisma z dn. 19.06.2015:

Odpowiedź z Kuratorium w sprawie hymnu w Krasnobrodzie.pdf

Edycja treści z dn. 23.06.2015
Sprawa hymnu w Łazach wciąż pozostaje  ostatecznie nie wyjaśniona. Dyrektor szkoły planuje przeprowadzić referendum. Rozumiemy, iż głosowanie będzie przypominało to, w którym dwa wilki i owca decydują co zjeść na obiad. Z przykrością stwierdzamy, iż definicja państwa świeckiego, szkoły neutralnej światopoglądowo i ochrony praw człowieka w tym prawa mniejszości do wolności wyznania lub jego braku jest obce zarówno dyrekcji szkół jak i Kuratoriom.

Zapisana w Ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989r. w art. 10 informacja o tym, iż Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań istnieje tylko teoretycznie.

Odpowiedź od Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

Pismo z dn. 01.06.2015 w sprawie hymnu w Łazach.pdf

oraz z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach:
Pismo z 11.06.2015 ZSP im. JP II w Łazach.pdf

Pismo ze szkoły nadesłane drogą elektroniczną w dn. 24.06.2015 w sprawie wyników przeprowadzonego referendum:
Pismo ze szkoły w Łazach.pdf

Odpowiedź fundacji wysłana drogą elektroniczną w dn. 24.06.2015:

Witam,

dziękujemy za informację. Polecamy Państwu lekturę opracowań definiujących prawa człowieka w demokracjach liberalnych jak również uwzględniających zjawisko neutralności światopoglądowej i politycznej w edukacji publicznej. Z opracowań tego rodzaju można dowiedzieć się, iż w sprawach światopoglądowych zasada większości nie obowiązuje. Demokracja to system, który szanuje godność każdego człowieka w tym ucznia. Nawet jeśli uczniowie Ci stanowią 2%. Demokracja liberalna przede wszystkim jest systemem który chroni prawa mniejszości.

Z poważaniem
Dorota Wójcik

Hymn Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach. Słowa i muzykę hymnu szkoły napisał ks. prof. Hieronim Chamski. Znajomość słów hymnu to ważny obowiązek uczniów. Podczas wykonywania utworu uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego, tzn. stoją na baczność. Tytuł: Patronie nasz

1. Nie mamy lękać się w życiu niczego,
kiedy otwarte są drzwi Chrystusowi.
„Bóg i Ojczyzna” hasłem każdego,
kto krzyżem pierś swą odważnie zdobi.

2. „Niech zstąpi Duch Twój: – zawołałeś z nami,
więc niech się spełni nam prorocza mowa.
Idziemy razem życia drogami,
bo pamiętamy te wielkie słowa.

3. Podmuchem wiatru się zamknęła księga,
zaszkliły światu się wzruszeniem oczy.
Choć pękła życia Twojego wstęga,
to jednak duch Twój dziś z nami kroczy.

Ref. Patronie nasz, my Twoim śladem
chcemy się piąć, aż po zwycięstwo.
Tyś dla nas jest żywym przykładem,
ślij z nieba nam błogosławieństwo!