Jesteś pełnoletni i chcesz zrezygnować z religii? Przyjdź z mamą i powiedz dyrektorowi dlaczego – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 06.08.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie niezgodnych z prawem zapisów w Statucie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie. W opublikowanym na stronie internetowej szkoły Załączniku nr 6 Statutu szkoły pn. „Prawa i obowiązki ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie na zasadzie § 4 ust. 23 uczeń ma prawo do rezygnacji z nauczania religii w szkole po spełnieniu następujących warunków:
– na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego, złożony bezpośrednio dyrektorowi szkoły:
a) druk wniosku pobiera z sekretariatu szkoły nauczyciel wychowawca, który czuwa nad  poprawnością jego wypełnienia,
       b) w czasie składania wniosku przez ucznia pełnoletniego obecny jego rodzic, chyba ze specyfika sytuacji wymaga podjęcia innej decyzji przez dyrektora szkoły,
c) jeśli uzasadnienie ma związek z osobą uczącego katechety na spotkaniu są obecni: rodzic, uczeń, nauczyciel katecheta wychowawca klasy,
d) wnioski są rejestrowane i przechowywane w arkuszu ucznia.

Fundacja Wolność od Religii w swoim piśmie zwraca uwagę, iż Uczeń ma prawo zrezygnować z religii bądź etyki w każdym czasie podczas roku szkolnego składając pisemne oświadczenie. W szkołach podstawowych i gimnazjach – oświadczenie składają rodzice (opiekunowie prawni), zaś  w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych rodzice (opiekunowie prawni), bądź sami uczniowie po osiągnięciu pełnoletności. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w tej sytuacji o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie. Ponadto, co ważne, szkoła nie ma prawa wymagać „uzasadnienia” decyzji o rezygnacji z lekcji religii. Wymóg ten narusza zapisy Konstytucji RP m.in. art. 53 punkt 6, w którym mowa jest o tym, iż „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”. Ponadto zgodnie z Art. 31. Ust. 2 „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.” Ponadto na zasadzie Art. 53. Ust. 7 ”Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.”

Pełna treść pisma:
Pismo do KO we Wrocławiu w sprawie zapisów statutu ZSE Głogow.pdf

Odpowiedź z Kuratorium Oświaty z dn. 07 września 2015:
Odpowiedź z KO Wrocław.pdf