Ksiądz na apelu prosi o wystąpienie przed szereg pierwszoklasistów, którzy w przedszkolu chodzili na religię – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Z informacji, którą otrzymaliśmy od rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej wynika, iż na uroczystościach szkolnych związanych z rozpoczęciem roku szkolnego obecny był ksiądz – proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Ksiądz poproszony przez Dyrekcję szkoły o zabranie głosu w pierwszej kolejności poprosił uczniów klas pierwszych o wystąpienie przed szereg tych, które znają „Pana Krystiana” -nowego nauczyciela-katechetę, który dotychczas prowadził zajęcia z religii rzymskokatolickiej w przedszkolach. Następnie ksiądz poprosił o wspólne odmówienie modlitwy Aniele Boży i pobłogosławił zebranych.
W dniu 03.09.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrektor szkoły, Pani Małgorzaty Pilińskiej informujące, iż zgodnie z zapisami Konstytucji RP art. 53 ust. 7 „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”. Prośba księdza o wystąpienie dzieci które znają nauczyciela religii i tego rodzaju podział uczniów podczas oficjalnych uroczystości był działaniem dyskryminującym i wykluczającym. Oczywistą kwestią jest, iż dzieci niewierzące i nieuczestniczące w lekcjach religii nie mogły znać „Pana Krystiana”.

Ponadto Konstytucja RP gwarantując wolność wyznawania lub niewyznawania religii zawiera również w art. 6 ust. 2 zapis „Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich”, zaś w art. 53 ust. 6 mowa jest o tym, że „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155) informuję, iż „W szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.”

Pełna treść pisma:
Pismo do SP nr 66 wawa modlitwa na sali.pdf