Szkoły źle radzą sobie z etyką – pisma interwencyjne fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Religia i etyka to przedmioty nadobowiązkowe, a rodzice (bądź pełnoletni uczniowie) zobowiązani są do składania oświadczeń, iż proszą o organizowanie tych zajęć w szkole. Z wyników badań ankietowych dyrektorów szkół publicznych w woj. lubelskim przeprowadzonych przez fundację w roku ubiegłym wynika, iż:

1. W roku szkolnym 2014/2015 w 16,3% szkół przynajmniej jedna osoba wyraziła chęć uczęszczania na lekcje etyki. W co piątej spośród tych szkół mimo tego żaden z uczniów nie uczęszcza na etykę.

2. Jeżeli zajęcia z etyki zostają zorganizowane, to uczęszcza na nie więcej uczniów, niż pierwotnie wyraziło taki zamiar.

3. W roku szkolnym 2014/2015 znacznie więcej uczniów zadeklarowało chęć uczęszczania na lekcje etyki, niż w efekcie na nie uczęszczało. Prawdopodobnie ma to związek z możliwościami (a raczej ich brakiem) uczęszczania na lekcje etyki w swojej własnej szkole o odpowiedniej porze.

4. Jedynie w nieco ponad połowie szkół, w których wyrażono chęć uczęszczania na lekcje etyki w roku szkolnym 2014/2015, zorganizowano takie zajęcia.

5. Aż 81% dyrektorów deklaruje, że nigdy nie zdarza się, aby uczniowie musieli oczekiwać na lekcje religii, mając w planie „okienka”.

Raport z badań:
http://rownoscwszkole.pl/?dz=raport_z_badan_ankietowych

W edukacji publicznej często stosowaną praktyką jest udostępnianie rodzicom przez wychowawców klas, wzoru oświadczenia, w którym deklarują oni chęć udziału dziecka w zajęciach z RELIGII. Brak jest ze strony szkół inicjatywy umieszczania na wzorach oświadczeń deklaracji w sprawie udziału w zajęciach z etyki bądź religii i etyki jednocześnie.

Powszechną praktyką jest również umieszczanie na planie zajęć lekcji etyki np. o godzinie 7.30, a religii pomiędzy j.polskim a matematyką. Tego rodzaju sytuację obserwujemy np. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie (http://zso1.olsztyn.pl/~plan/).

W związku z powyższymi praktykami fundacja w dniu 02.09.2015 wysłała pisma do szkół:

OLSZTYN UL. Karola i Roberta Małków 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie
SIEPRAW ul. ks. J. Przytockiego 10 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sieprawiu
ELBLĄG ul. Korczaka 34 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego

Skany pism:
Pisma do szkol w sprawie etyki.pdf

Elbląg SP nr 11 w sprawie etyki.pdf

W dniu 04.09.2015 wysłaliśmy pismo do:

ŁODŹ ul. Jurczyńskiego 1/3 Szkoła Podstawowa Nr 128