„Nasza szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 16.09.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie w sprawie zapisów zawartych w „Założeniach Programu Wychowawczego”, w szczególności dotyczących fragmentu: „Nasza Szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości z poszanowaniem innych wyznań uznających powszechnie przyjęte zasady etyczno-moralne”.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.”

Fundacja ma wątpliwości, czy formułując założenia Programu Wychowawczego szkoła wykazała się należytą troskę o prawa dzieci rodziców należących do mniejszości bezwyznaniowej? Zwrócliśmy się w związku z powyższym z prośbą o zmianę treści „Założeń” na odpowiadającą zapisom Konstytucji RP, a także innych aktów normatywnych.

Skan pisma:

Pismo do Dyrekcji ZSO nr 8 w Chełmie.pdf