Apel szkolny powiązany z wizytą biskupa Kościoła rzymskokatolickiego – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Dnia 22.09.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 6 w Cieszynie w sprawie zaplanowanej w dniach 21-23.09.2015 wizyty biskupa połączonej z uroczystą akademią. Zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie sposobu organizacji uroczystości.

Fundacja ma wątpliwości, czy wychowawcy opiekujący się uczniami podczas mszy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy przez dyrektora szkoły czy ich udział był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych? W jaki sposób nauczyciele mieli możliwość zgłoszenia dobrowolnego udziału w mszy i opieki nad uczniami? Czy proces zbierania tej informacji uwzględniał zapisy art. 53 ust. 7 „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”? Czy dni, w których zorganizowano wyjścia na msze były dniami wolnym od zajęć dydaktycznych? Czy organizowanie uroczystych akademii z powodu wizyt wysokich rangą przedstawicieli różnych wyznań jest stałą praktyką przyjętą w szkole? Czy w szkole zapraszano przedstawicieli innych wyznań, aniżeli wyznanie rzymskokatolickie? Czy szkoła jest gotowa rozważyć zaproszenie do szkoły osoby należącej do mniejszości bezwyznaniowej? Czy tego rodzaju spotkanie może być powiązane ze zorganizowaniem uroczystej akademii jak w przypadku wizyty biskupa?

Zapytaliśmy czy szkoła umożliwiła rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia ich dzieci we mszy? Czy prawdą jest, że rodzice o planowanych wydarzeniach zostali poinformowani na jeden dzień roboczy przed terminem ich realizacji (podczas zebrania)? W jaki sposób rodzice, których dzieci należą do licznie reprezentowanych w szkole mniejszości wyznaniowych lub też mniejszości bezwyznaniowej mieli możliwość wyrażenia opinii w przedmiocie organizowanych uroczystości? Czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii?

Przypominamy Państwu, iż wyjścia na msze powinny być organizowane przez katechetów na lekcjach religii, nie zaś przez wychowawców. Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”.

Pełna treść pisma:
Skan pisma do Dyrektora SP nr 6 w spr. wizyty biskupa.pdf