Nie chodzisz na religię, za karę siedzisz w bibliotece – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 21.10.2015 fundacja wysłała pismo do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w sprawie wymuszania obecności w bibliotece wobec uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii. Dyrekcja Zespołu Szkół Chemicznych informuje, iż uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii zobowiązani są do przebywania podczas trwania lekcji w bibliotece szkolnej. W pierwszych dniach roku szkolnego 2015/2016 rodzice zostali poinformowani przez wychowawców klas, iż mogą złożyć oświadczenie o przejęciu opieki nad dzieckiem i tym samym zwolnić je z obecności w szkole podczas trwania lekcji religii. Pomimo, iż rodzice zastosowali się do powyższej procedury szkoła nadal wymaga obecności ucznia w bibliotece podczas trwania zajęć z religii.

Jeśli rodzic pisze oświadczenie, że w danym czasie odpowiada za dziecko, a szkoła dopuszcza się przymusu opieki pomimo, iż są to lekcje nadobowiązkowe to czy celem nie jest wywarcie presji i skłonienie do uczęszczania na religię?

Skan pisma:

Pismo do KO w krakowie w sprawie wymuszania obecnosci podczas religii.pdf

W dniu 27.11.2015 wpłynęła odpowiedź od Małopolskiego Kuratora Oświaty. Kuratorium uznaje prawo Dyrektora do nałożenia na uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii obowiązek spędzania tego czasu w bibliotece. Niezależnie od tego, iż rodzice złożyli oświadczenie o przejęciu opieki i życzą sobie aby uczeń (prawie pełnoletni) mógł w tym czasie opuścić szkołę.

Treść pisma z Kuratorium:

Pismo z KO dot. przymus obecności w szkole pomimo nie zapisania dziecka na lekcje dodatkowe.pdf

informacja