Obchody Dnia Patrona w sanktuarium – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 03.11.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Luboniu w sprawie obchodów Dnia Patrona szkoły. Rodzice uczniów tej szkoły, zostali poinformowani, iż w dniu 13.11.2015 nie będzie zajęć dydaktycznych, a wyłącznie obchody Dnia Patrona. Uroczystość odbywać się będzie na terenie Sanktuarium a jej program obejmuje udział we Mszy. Pragniemy dowiedzieć się dlaczego w szkole publicznej organizowane są wycieczki na msze rzymskokatolickie podczas zajęć innych aniżeli lekcje katechezy? Chcielibyśmy również zapytać czy wychowawcy zostali zaproszeni do dobrowolnego uczestnictwa we mszy przez dyrektora placówki czy ich obecność na mszy oraz opieka nad uczniami jest obowiązkowa? Czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii? Czy szkoła zapewniła opiekę nauczyciela uczniom, którzy pozostaną w szkole?

Pełna treść pisma:

Pismo do Dyrekcji sp nr 1 w luboniu w sprawie Dnia Patrona.pdf

W dniu 30.11.2015 fundacja otrzymała odpowiedź od Pana mgr inż. Grzegorza Anioła, Dyrektora szkoły podstawowej w Luboniu. Dyrektor wyjaśnia, iż organizowanie wyjścia do Sanktuarium w miejsce lekcji było zgodne z „Kalendarzem Roku Szkolnego 2015/2016” pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Został też zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej na początku września. Dzieci rodziców niewierzących zostały pod słuszną opieką nauczycieli w świetlicy. Dyrekcja nie dostrzega nierównego traktowania, sprzeczności praktyk szkolnych z zasadą bezstronności światopoglądowej funkcjonariusza publicznego i ideą szkoły publicznej dla wszystkich uczniów, a nie  wyłącznie dla dzieci katolickich.

Odpowiedź Dyrektora SP nr 1 w Luboniu 25112015.pdf