Kto dowozi dziecko na etykę zorganizowaną w oddziale międzyszkolnym?

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 20.10.2015 fundacja wysłała zapytanie do Minister Edukacji Narodowej o kwestie odpowiedzialności za dowóz uczniów na lekcje etyki organizowanych w oddziałach międzyszkolnych:

  1. Czy obowiązkiem rodzica jest dowożenie dziecka na zajęcia etyki, jeżeli odbywają się one w godzinach otwarcia świetlicy szkolnej, do której uczęszcza uczeń?
  2. Czy obowiązkiem rodziców jest dowóz dziecka na zajęcia etyki jeżeli odbywają się one w godzinach pracy rodziców?
  3. Czy organ prowadzący szkołę zwraca koszty dojazdu na lekcje etyki?
  4. Czy organ prowadzący szkołę zwraca koszty dojazdu na lekcje etyki, jeżeli odbywają się one w szkole oddalonej o ponad 3 km od miejsca zamieszkania dziecka (w przypadku uczniów I-IV szkół podstawowych) oraz o ponad 4 km (w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów)?Skan pisma:
    Pismo do MEN z 20102015 w sprawie dowozu na etykę.pdf

Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi z dnia 10.12.2015 informuje, iż jeżeli organ prowadzący zorganizował zajęcia w grupie międzyszkolnej w taki sposób, że dla niektórych uczniów wiąże się to z koniecznością dojazdu, mają zastosowanie przepisy art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj.

Art. 17. 1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Skan odpowiedzi z MEN z dn. 10.12.2015:

Kto dowozi na etykę – odpowiedź MEN.pdf