Szkoła publiczna organizuje mszę, a po niej apel – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W związku z informacjami jakie otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej Nr 25 we Wrocławiu – dotyczącymi wyjścia na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego, organizowanego przez Dyrekcję szkoły z okazji obchodów 70-lecia powstania szkoły zwróciliśmy się do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z prośbą o sprawdzenie czy władze szkoły zachowują jej publiczny charakter.

Według informacji otrzymanych od rodziców Plan Obchodów 70-lecia obejmuje m.in. mszę rzymskokatolicką wyznaczoną na godz. 10.00 oraz uroczysty apel rozpoczynający się „po mszy”. Od godz. 8.00 wszystkie dzieci gromadzą się w świetlicy szkolnej, a przed godz. 10 zostaną wyprowadzone przez nauczycieli do Kościoła i wspólnie z nimi wezmą udział we mszy. Uczniowie należący do mniejszości religijnych oraz mniejszości bezwyznaniowej zostaną pozostawieni w świetlicy z opiekunem. Sytuacja ta budzi wątpliwości fundacji i wskazuje na praktykę wykluczania uczniów należących do mniejszości światopoglądowych lub też próbę wywierania nacisku na ich udział w mszy.

Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”.

W związku z powyższym fundacja wnioskuje do Kuratorium o sprawdzenie czy szkoła umożliwiła rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia dzieci we mszy.

Pismo do KO Wrocław w spr. sp25 msza.pdf

Dnia 14.12.2015 wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty. Kuratorium przeprowadziło kontrolę doraźną w wyniku której stwierdzono, iż dzień 13 listopada, na który zaplanowano mszę i uroczysty apel był dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tzw. dni dyrektorskie).

Pismo z KO we Wrocławiu w sprawie mszy organizowanej przez szkołę.pdf