Rekolekcje zamiast lekcji – interwencja fundacji

Aktualności Działania Rekolekcje/jasełka

W dniu 16.12.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Gdańsku z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej praktyki organizowania rekolekcji adwentowych w miejsce obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 21 w Gdyni, znajdującej się przy ul. Jana z Kolna 5. Prosimy o wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej Dyrekcji szkoły segregowanie uczniów podczas realizacji tygodniowych planów zajęć na tych, którzy wyznają określony światopogląd i udają się ze swoimi wychowawcami do Kościoła oraz na tych, którzy tego światopoglądu nie podzielają?

Fundacja ma wątpliwości czy Dyrektor szkoły odsyłając do świetlicy uczniów należących do mniejszości bezwyznaniowej lub mniejszości religijnych na czas realizacji rekolekcji w Kościele rzymskokatolickim zdaje sobie sprawę, iż jest to praktyka wykluczająca ich ze wspólnoty uczniowskiej i nosząca znamiona dyskryminacji na tle wyznaniowym.

Czy Dyrektor szkoły przy akceptacji Rady Rodziców ma prawo współorganizować wydarzenia religijne w miejsce obowiązkowych zajęć dydaktycznych? Czy mogą Państwo wskazać granicę swobody podejmowania decyzji Dyrektora i Rady Rodziców w sprawach światopoglądowych?

Pismo do Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie rekolekcji grudzień.pdf

indeks1

W dniu 19.01.2016 fundacja otrzymała odpowiedź z Kuratorium. Pierwszy argument: „większość rodziców uczniów zadeklarowała uczestnictwo w zajęciach religii”. Pełna treść odpowiedzi:

Pismo z KO w Gdańsku w sprawie rekolekcji adwentowych.pdf