Deklarowanie udziału w lekcjach religii we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 23.02.2016 fundacja wysłała pismo do Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Pabianicach w sprawie zapisów ujętych we WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY. Na obowiązującym druku zawarto „oświadczenie” dotyczące zorganizowania dla ucznia nauki religii określonego wyznania.

Na zasadzie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Powyższe przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że jedyną dopuszczalną prawnie formą wyrażenia woli uczestniczenia dzieci w lekcjach określonej religii jest pisemne „życzenie” wyrażone przez rodziców.

Z istoty rzeczy takie życzenie rodziców nie może być złożone przed zakończeniem kwalifikacji/rekrutacji dzieci do szkoły, a zatem z oczywistych względów nie może być zawarte we WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.

W związku z powyższym wnosimy o bezzwłoczną zmianę stosowanych przez Państwa wniosków poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje określonej religii jako informacji wymaganej przez Państwa bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego, jak i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi że „ Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.”

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem oświatowym to rodzice samodzielnie występują do szkoły z ewentualnym życzeniem co do uczestniczenia ich dzieci w lekcjach określonej religii.

Pełna treść pisma:

Pismo w sprawie wniosku o przyjęcie do gim. nr 1 JP II w Pabianicach.pdf