Szkoła wymaga składania podania z uzasadnieniem dlaczego rodzic rezygnuje z religii – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 22.01.2016 fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium w Bydgoszczy w sprawie praktyk obowiązujących w Zespole Szkół w Tucznie. Na stronie internetowej placówki umieszczona jest PROCEDURA Nr 20 dotycząca „UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ RELIGII”. Procedura ta zawiera szereg dyspozycji sprzecznych z zapisami obowiązującego prawa m.in. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155) oraz Konstytucji RP. Wspomniana Procedura zobowiązuje rodziców do składania oświadczenia o uczestniczeniu w lekcjach religii w momencie składania wniosku do gimnazjum („zapisywania dziecka do gimnazjum”). Ponadto wymaga się aby złożone oświadczenie obowiązywało ucznia przez cały okres nauki w szkole. Rezygnacja z zajęć jest możliwa wyłącznie po przedstawieniu przez rodziców podania (pełnoletni uczniowie nie mogą podejmować samodzielnej decyzji), które musi zostać złożone do 20 września danego roku szkolnego. Dyrektor wymaga od rodziców „uzasadnienia decyzji”. Rezygnacja z religii jest możliwa nie później niż 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Dyrektor „wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć terminie do 7 dni od daty wpływu podania”. Rodzice odbierają decyzje w sekretariacie. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony” ze szkoły do domu na pisemne wnioski rodziców.

Pełna treść pisma:

Pismo do KO dot. Procedury zwalniania z religii tuczno.pdf

 

20160122_152738

W marcu wpłynęła odpowiedź z Kuratorium. Procedura rezygnacji z religii „nie obowiązuje  w szkole od sierpnia 2014, a jej obecność na stronie jest błędem administratora”.

Świadczy to o tym, iż w szkole do sierpnia 2014 r. nie przestrzegano w sposób właściwy zapisów Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155).

Pełna treść pisma:
Odpo. z KO Bydgoszcz w sprawie Procedury zwolnienia z religii.pdf