Szkoła wprowadza w świat uniwersalnych wartości „opartych na chrześcijańskich” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 08.02.2016 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie w związku z zapisami „Koncepcji Pracy Szkoły” opublikowanej na stronie internetowej oraz obowiązującej w tej publicznej szkole. W części opisującej Wizję Szkoły czytamy, iż jest to szkoła humanistyczna. Niepokój fundacji budzi dalsza część tekstu, przybliżająca definicję humanizmu. Twórcy Koncepcji piszą, iż „szkoła humanistyczna wprowadza w świat uniwersalnych wartości, opartych na chrześcijańskich zasadach etycznych”.

Tymczasem „uniwersalne wartości etyczne” pochodzą ze źródeł daleko starszych aniżeli wartości chrześcijańskie, co oznacza, iż nie mogą być one oparte na tychże. Słownik Języka Polskiego podaje, iż: „humanistyczny” oznacza m.in. wynikający z przekonania, że człowiek jest najwyższą wartością, „humanizm” jest: postawą moralną i intelektualną zakładająca, że człowiek jest najwyższą wartością i źródłem wszelkich innych wartości, co jest sprzeczne z przekonaniami chrześcijaństwa, które najwyższą wartość przypisuje Bogu i innym bytom metafizycznym oraz w nich upatruje źródło wartości.

Fundacja ma wątpliwości, czy formułując założenia Wizji Szkoły Dyrekcja wykazała się należytą troskę o prawa dzieci rodziców należących do mniejszości bezwyznaniowej. Opieranie wszystkich wartości szkoły na chrześcijańskich zasadach etycznych wyklucza ze szkolnej społeczności uczniów, którzy korzystają z innych zasad etycznych niż chrześcijańskie lub też uczniom tym narzuca zasady niezgodne z przyjętymi przez ich rodziców, co narusza m. in. konstytucyjny zapis o prawie rodziców do wychowania swych dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami (art. 53 ust. 1 Konstytucji RP). Zwracamy się w związku z powyższym z prośbą o bezzwłoczną zmianę treści Wizji Szkoły na odpowiadającą zapisom przepisów oświatowych, np. sformułowaną tak, jak w Ustawie o systemie oświaty: wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

 

Pełna treść wysłanego pisma:
Pismo do SP nr 1 w Piasecznie w spr. wartości chrześcijańskich.pdf

W dniu 07.03.2016 wpłynęła odpowiedź na pismo fundacji, w której Dyrektor Szkoły informuje, iż „Koncepcja Pracy Szkoły” powstała przy współudziale rodziców wszystkich uczniów szkoły.

Pełna treść pisma:

Odp. z dn. 22022016 SP nr 1 Piaseczno.pdf

W dniu 22.03.2016 fundacja zwróciła się z prośbą o wskazanie trybu i terminów podejmowanych decyzji dotyczących brzmienia Koncepcji Pracy Szkoły.

Pełna treść pisma:

Pismo nr 2 do Dyrektor SP nr 1 w Piasecznie.pdf

W dniu 18.04.2016 fundacja otrzymała odpowiedź ze szkoły, w której Dyrekcja informuje, iż konsultacje nad Koncepcją  Pracy Szkoły mają charakter ciągły, gdyż na stronie internetowej szkoły umieszczona jest prośba o wyrażanie opinii.

Pełna treść pisma:

Odp. nr 2 dyrekcji sp 1 w piasecznie 12.04.2016.pdf

 

wc582adzepubliczne0awrzeczypospolitejpolskiejzachowujc4850abezstronnoc59bc4870awsprawachprzekonac584-default