Spotkanie konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz debata o prawie do wolności wyznania

Aktualności Działania Eventy

Dziś przedstawiciele Fundacji WoR uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi z woj. lubelskiego oraz w debacie zorganizowanej przez Rzecznika „Prawo do wolności sumienia i religii w świetle art. 53* Konstytucji RP”. Dziękujemy Rzecznikowi za zaproszenie i zorganizowanie debaty. Żałujemy, że tego rodzaju rozmowy nie są stałym elementem debaty publicznej w mediach

*Art. 53 Konstytucji RP:
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.
5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

20160916_133755 20160916_183418