Grant z Fundacji Batorego na projekt „Równość w Szkole”

Aktualności Historia Fundacji

W tym miesiącu Fundacja WoR otrzymała grant z Fundacji Batorego w wysokości 100 tys. zł. na realizację działań podejmowanych przez nas w ramach projektu “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – Równość w szkole”, który realizujemy od 2014 roku (do czerwca 2015r. projekt współfinansowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG).

Projekt ma na celu diagnozę, monitoring i zapobieganie dyskryminacji mniejszości bezwyznaniowej w oświacie m.in. poprzez przeciwdziałanie indoktrynacji związanej z organizacją uroczystości szkolnych, założeniami i praktykami edukacyjnymi oraz wychowawczymi, a także zapobieganie nierównemu traktowaniu w szkole w obszarze wolności wyznania. Beneficjentem naszych działań są również mniejszości religijne, wszyscy, którzy spotykają się z praktykami wychowawczymi naruszającymi godność ucznia, prawa dziecka oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. Działania projektu mają na celu pogłębienie wiedzy rodziców i uczniów w zakresie ich konstytucyjnych praw, a także poprawienie asertywności tej grupy w kontaktach z nauczycielami oraz władzami oświatowymi. Naszym celem jest również poprawienie dostępu do lekcji etyki i promocja tego przedmiotu.

Działania podjęte w ramach projektu:

 • Utworzenie, modernizacja i prowadzenie strony projektu rownoscwszkole.pl
 • badania ankietowe dyrektorów szkół z woj. lubelskiego
 • opracowanie rekomendacji dla szkół
 • billboardowa kampania społeczna
 • szkolenia antydyskryminacyjne dla 85 dyrektorów szkół, delegowanych nauczycieli i pracowników samorządowych
 • udzielanie informacji i wsparcia eksperckiego rodzicom, uczniom, nauczycielom
 • podejmowanie interwencji u władz oświatowych, samorządowych oraz rządowych
 • dokumentowanie przejawów dyskryminacji
 • wydanie polskiego tłumaczenia książki „Czy można przekonać olbrzymów?” autorstwa Gab Heller
 • wydruk bezpłatnych egzemplarzy książki i dystrybucja do nauczycieli i rodziców
 • opracowanie materiałów dydaktycznych dotyczących wybranych fragmentów książki związanych z problemami ksenofobii i równouprawnienia
 • opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, plakatów oraz zeszytów do etyki

Strona internetowa projektu: http://www.rownoscwszkole.pl/