Udział uczniów we mszy obowiązkowy – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 06.06.2017r. fundacja skierowała pismo do Kuratorium Oświaty w Krakowie, z prośbą o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Podłężu, Pana Tomasza Toboli, z którego wynika, że udział uczniów we mszy jest obowiązkowy. Wnosimy o przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, działającego przy Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Jak stanowi art. 75. ust. 1. ustawy „Karta nauczyciela”: „Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.” Zgodnie z § 18. ust. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego prosimy o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie i udzielenie pisemnej informacji na temat wyników tego postępowania.

Informacja ta, skierowana przez dyrektora szkoły, narusza m.in. dyspozycje Konstytucji RP Art. 53 ust. 6 „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”, Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 231 poz. 1965) „Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii (art. 6 ust. 1) oraz  art. 10 ustawy „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”.

Pragniemy zwrócić uwagę na rażący brak poszanowania przez dyrektora szkoły prawa i reguł demokratycznych, a także promowanie praktyk i zwyczajów religii rzymskokatolickiej w szkole publicznej. Szkoła publiczna, zgodnie z Art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, ma zachować bezstronność w sprawach światopoglądowych i zapewnić swobodę każdemu do wyrażania własnego światopoglądu: Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”.

Szkoła publiczna jest instytucją, która ma za zadanie kształcić i wychowywać młodych ludzi. Jest instytucją, która winna przyczyniać się do budowania społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, a także do szerzenia, zarówno poprzez przekazywaną wiedzę jak i właściwą postawę pedagogów, wartości uniwersalnych takich jak: poszanowanie prawa i zasad demokracji, tolerancję i szacunek dla różnorodności i odmienności, również światopoglądowej i obyczajowej.

Ponadto wskazujemy, że zgodnie z art. 6. ustawy „Karta nauczyciela” nauczyciel obowiązany jest m.in. „kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka” oraz „dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”.

Pismo zostało wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara.

Pełna treść pisma:

Pismo do KO Kraków w sprawie mszy obowiązkowej.pdf

W dniu 14 lipca wpłynęła odpowiedź od Małopolskiego Kuratora Oświaty:

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty, Pani Dorota Skwarek, Dyrektor Wydziału  informuje prezeskę zarządu Fundacji Wolność od Religii: „To oczywiste, że treść przywołanego w piśmie komunikatu naruszała wskazane przez Panią przepisy”. Nadmienia równocześnie, że: „stoi na straży demokracji i zachowania bezstronności w sprawach światopoglądowych, przekonań religijnych i filozoficznych, zapewniając podjęcie w tych sprawach decyzji rodzicom uczniów.”

Wyrażamy głęboką nadzieję, że bezstronność urzędników państwowych, w tym dyrektorów szkół, nie będzie interpretowana jednak, wyłącznie jako pozostawienie decyzji w sprawach światopoglądowych w rękach rodziców,  z naruszeniem praw mniejszości. Mamy nadzieję, że Państwo pozostanie strażnikiem równości obywateli zapisanej w Konstytucji oraz realnego rozdziału Państwa od Kościoła.

Pełna treść pisma:

Odpowiedź z KO Kraków 11.07.2017.pdf

mszaobowiazkowapodleze