Religia jako przedmiot obowiązkowy wyklucza dzieci niereligijne – fundacja wyjaśnia w kolejnym piśmie do kuratorium

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 14.11.2016 r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrektor Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum (63-004 Tulce) , z prośbą o podjęcie działań mających na celu przywrócenie treści statutu placówki do stanu rzeczy zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełna treść pisma:

Pismo do SP Bonum Futurum 14.11.2016 religia obowiązkowa.pdf

Do dnia 26.06.2017 r. fundacja nie otrzymała odpowiedzi na pismo. W związku z powyższym skierowaliśmy prośbę o przeprowadzenie kontroli w szkole przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W dniu 03.08.2017 r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Kuratorium informuje, że szkoła stosuje regulacje prawne dotyczące szkół publicznych, w tym zasady organizowania lekcji religii. Zapis, że „religia w szkole jest przedmiotem obowiązkowym” został wprowadzony wyłącznie po to, aby nie budziły kontrowersji atrybuty religijne w szkole np. krzyże w klasach, organizacja rekolekcji, msze święte na początku i na zakończeniu roku szkolnego itp.

Odpowiedź i argumentacja Kuratorium Oświaty w Poznaniu jest dla nas tak absurdalna, że trudno to nawet skomentować.

Okazuje się, że w Polsce, w której rządzi PiS, w statutach szkół, można już wprowadzić zapis, że religia JEST OBOWIĄZKOWA, ponieważ w klasach wiszą krzyże, spowiedź jest organizowana np. w kantorku wuefistów (marzec br. w szkole w Kamionkach), rekolekcje odbywają się w szkole zamiast normalnych lekcji, a katolicka msza na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego zawsze jest w sali gimnastycznej? Poza tym szkoły obchodzą Dni Papieskie (bo przecież Jan Paweł II był papieżem), organizują pielgrzymki do Częstochowy, nauczyciele muszą „opiekować się” uczniami podczas wszystkich wydarzeń religijnych teoretycznie dlatego, że bardzo chcą; zamiast lekcji są próby do jasełek, ukrzyżowania lub komunii, w zależności od pory roku, konkursy pn. np. „Wiara w Boga jedyną drogą do zbawienia” są premiowane na świadectwach, a religia zawsze jest pomiędzy j.polskim a matematyką. Obowiązkowo.

Pełna treść pisma:

Pismo z Kuratorium w Poznaniu religia jest obowiązkowa.pdf

Edycja 03.08.2017 r. godz. 15:32

Szanowni Państwo, załączamy Państwu informację Ministerstwa Edukacji Narodowej, opublikowaną na portalu diecezji tarnowskiej, w sprawie religii w szkole niepublicznej. Publikacja ta ma związek z Państwa opiniami, że jest to szkoła niepubliczna i może organizować religię w sposób dowolny. Nie może. Podstawa prawna organizowania religii w szkołach (publicznych i niepublicznych) to:

1. Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.).

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm

„Ważne zasady:
Warunki i sposób organizowania nauki religii określa rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.). Zasadniczo rozporządzenie to nie obowiązuje w szkole niepublicznej, jednak jeżeli uczeń uczęszczający na lekcje religii ma mieć stosowny wpis na świadectwie (druk urzędowy), to wydaje się niezbędne „przeniesienie” do szkoły niepublicznej podstawowych zasad:

1. Oświadczenie rodziców/ucznia – w szkole organizującej nauczanie religii na życzenie rodziców lub pełnoletniego ucznia:
*życzenie to jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane, może natomiast zostać zmienione (§ 1 ust. 2);
*uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie (§ 1 ust. 3).”
W dniu 17.08.2017 r. fundacja wysłała kolejne pismo do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w związku z zapisem o obowiązkowej religii w szkole. Fundacja wnosi o weryfikację stanowiska przedstawionego w piśmie Kuratorium z dnia 27 lipca 2017 r. w toku korespondencji dotyczącej sprawy obowiązkowego charakteru lekcji religii w Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum w Tulcach, ul. Kalinowa 13, i w konsekwencji dokonanie kontroli nadzorczej prowadzącej do dostosowania przez wskazaną Szkołę zapisów w statucie dotyczących lekcji religii do obowiązujących przepisów oraz stosowania przepisów prawa w organizacji lekcji religii w Szkole.
Zarówno zapis w statucie, jak i wyjaśnienia Szkoły kierowane do Kuratorium wskazują na to, iż dyskryminowane są osoby niewierzące;
skoro bowiem zgodnie ze statutem religia jest obowiązkowa, a contrario, osoby nie wyznające żadnej religii zostały pozbawione swoich konstytucyjnych i ustawowych praw, w tym prawa do równości, niedyskryminacji, czy swobody wyznania (w tym przypadku swobody do niewyznawania żadnej religii). Podkreślić również należy, że przedmiotowa szkoła nie posiada statusu szkoły wyznaniowej, co stanowiłoby dopuszczalny prawnie wyjątek do zastosowania tego typu rozwiązań statutowych.
W dniu 25.09.2017 r. wpłynęła odpowiedź od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Kuratorium informuje, że wśród obszarów podlegających nadzorowi kuratora oświaty wskazano m.in. przestrzeganie statutu szkoły. Jednocześnie Kuratorium ustaliło, że zapis o obowiązkowej religii został usunięty ze statutu szkoły Bonum Futurum w Tulcach.
Pełna treść pisma:
Linki do publikacji prasowych, które ukazały się na skutek naszej interwencji:
20161112_143806