Rekolekcje to spowiedź i msze w szkołach? – interwencja Fundacji

Aktualności Działania Rekolekcje/jasełka

W dniu 20.03.2017r. Fundacja skierowała pisma do Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz do Pana Jana Zadory, dyrektora LO w Suchej Beskidzkiej, z prośbą o wskazanie podstawy prawnej organizowania rekolekcji wielkopostnych na terenie szkół publicznych.

W dniu 9 marca 2017 roku w krakowskim dodatku do „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł pod tytułem „Spowiedź w szkole”, w którym zamieszczono cytat z wypowiedzi Pani Kurator, Barbary Nowak tj. „- Oczywiście prawo dopuszcza zorganizowanie ich w szkole i ja rozumiem, że tak jest wygodniej.”, w kontekście dopuszczalności zorganizowania rekolekcji, w tym rekolekcji obejmujących mszę i spowiedź uczniów, na terenie szkoły publicznej.

W dniu 9 marca 2017 roku na portalu http://sucha24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/item/6339-spowiedz-w-szkolach-to-skandal, ukazał się artykuł pt. Spowiedź w szkołach to skandal?”, w którym zamieszczono cytat z wypowiedzi Pana Dyrektora Jana Zadory tj. „Organizacja rekolekcji odbywała się zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Za merytoryczną i organizacyjna stronę  odpowiada parafia. Każdy z uczniów, który chciał uczestniczyć w rekolekcjach mógł to uczynić w takim zakresie jakim chciał. Uczniowie, którzy nie chcieli uczestniczyć w rekolekcjach mieli zorganizowane zajęcia zgodnie z planem nauczania”.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i dyrektora Liceum w Suchej Beskidzkiej, czy prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza organizację w szkołach publicznych rekolekcji, w tym rekolekcji obejmujących mszę i spowiedź uczniów.

Pełna treść pism:

Pismo 20.03.17 do dyr. LO Sucha Beskidzka.pdf

Pismo 20.03.17 do Małopolskiego Kuratora rekolekcje.pdf

Edycja z 24.04.2017r.

Wpłynęła odpowiedź ze strony p.o. Dyrektora LO w Suchej Beskidzkiej. Pan Dyrektor Jan Zadora, informuje że szkoła „umożliwiła organizację spotkań rekolekcyjnych” (szkoła udostępniła nieodpłatnie budynek Kościołowi?). Dyrektor „nie czuje się kompetentny do oceny spotkań rekolekcyjnych” (organizuje Kościół i dyrektor akceptuje wszystko bez żadnej oceny?). Uczniowie, którzy nie uczestniczyli w rekolekcjach „nie przyszli do szkoły bądź też byli w szkole ale nie chcieli uczestniczyć ani w zajęciach lekcyjnych ani w spotkaniach rekolekcyjnych” (czyżby z satysfakcją posiedzieli sobie w świetlicy?). Dyrektor nie wskazał w swoim piśmie podstawy prawnej (o co prosiliśmy), w oparciu o którą Kościół rzymskokatolicki, rękami katechetów (z zapewnieniem opieki nauczycieli innych przedmiotów) organizuje na terenie szkoły mszę oraz spowiedź.

Pełna treść odpowiedzi:

Odp. dyrekcji LO Sucha Beskidzka msza i spowiedź w szkole.pdf

 

W dniu 12.09.2017r. z uwagi na brak odpowiedzi na nasze poprzednie pismo, Fundacja ponownie zwróciła się do Małopolskiej Kurator Oświaty, z prośbą o podanie podstawy prawnej dla stanowiska, że prawo dopuszcza organizację w szkołach publicznych rekolekcji, w tym rekolekcji obejmujących mszę i spowiedź uczniów.

Pełna treść wysłanego pisma:

Pismo do KO Kraków w sprawie spowiedzi i mszy w szkole 12092017.pdf

 

Kuratorium zastanawiało się nad odpowiedzią od marca.  W dniu 11.10.2017r. wpłynęła odpowiedź na pytanie fundacji o podstawę prawną praktyk religijnych, takich jak msza i spowiedź dla uczniów – katolików, organizowanych przez związek wyznaniowy ale na terenie szkoły publicznej. Kuratorium wskazało interpretację MEN z ubiegłego roku (!!!) „w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, możliwość odbycia spowiedzi kończącej rekolekcje, odbywające się w publicznej przestrzeni szkolnej mieści się w zakresie konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i wyznania”.

W swoim piśmie Kurator informuje nas również o tym, że dyrektor szkoły organizuje życie szkolne w oparciu o ustawę o oświacie. Tak, zgadzamy się z tym. I musi przy tym przestrzegać Konstytucji!

Art. 25. #

  1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
  2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
  3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
  4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.
  5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.

Art. 32. #

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Zarówno Ministerstwo jak i Kuratoria w ostatnich kilkunastu miesiącach, powołują się wciąż na prawo do wolności praktykowania religii przez każdego jej wyznawcę. Oczywiście, że tak! Państwo nie może ograniczać praktykowania religii poprzez np. ustawowy zakaz uczestniczenia w niedzielnej mszy osobom wyznania protestanckiego.

To nie urząd, nie szkoła publiczna, nie gabinet prezydenta czy burmistrza danego miasta wyznaje daną religię, a człowiek. I jeśli jakiś człowiek chce praktykować swoją religię w sposób nieograniczony, korzystając przy tym ze środków publicznych, lub też z publicznych pomieszczeń – należących do wszystkich obywateli niezależnie od wyznania (lub jego braku) – to Państwo absolutnie ma prawo powiedzieć: Jesteśmy bezstronni światopoglądowo i autonomiczni wobec związków wyznaniowych. Nie możemy pozwolić wam na urządzenie mszy na sali gimnastycznej dla dzieci katolickich, ponieważ w sposób nieograniczony możecie  robić to w swoim Kościele. Jeśli zamienimy publiczne szkoły w Kościoły rzymskokatolickie  to część obywateli zostanie wykluczona. Ta prosta zasada została wpisana do Konstytucji, m.in. do preambuły:

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski (..) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa (…).

Pełna treść otrzymanej z Kuratorium Oświaty odpowiedzi:

Pismo z KO Kraków w sprawie mszy i spowiedzi w szkole 06.10.2017.pdf

 

17240335_822297454592754_7309877597539510329_o

Zdjęcie z ZS nr 84 w Warszawie.