Spowiedź w „kantorku wuefistów” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Rekolekcje/jasełka

W dniu 24.03.2017r. Fundacja Wolność od Religii, w imieniu zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej 36, wysłała pismo do Wielkopolskiej Kurator Oświaty z prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów, wynikających z Konstytucji RP przez dyrektora szkoły.

W dniach 20-21.03.2017r. w szkole zorganizowano rekolekcje wielkopostne. W skierowanej do rodziców informacji, umieszczonej również na stronie internetowej szkoły (http://www.spkamionki.pl/szkola/wazne-informacje/364-rekolekcje-wielkopostne-2017.html) podkreślono, że „nauki i msze odbywać się będą na sali gimnastycznej”, a spowiedź „w kantorku wuefistów”.

W związku z powyższym Fundacja zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie kontroli doraźnej i udzielenie wyjaśnień. Jeżeli w ocenie Wielkopolskiej Kurator Oświaty prawo dopuszcza organizację w szkołach publicznych rekolekcji, w tym rekolekcji obejmujących mszę świętą i spowiedź uczniów oczekujemy wskazania podstawy prawnej dla takiego stanowiska.

Pełna treść pisma:

List do KO Poznań w sprawie rekolekcji w Kamionkach.pdf

W dniu 28.04.2017 wpłynęło pismo z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Izabela Liebert – Jędroszkowiak starszy wizytator) informujące Fundację o zamiarze podjęcia czynności kontrolnych w ww. szkole. O rezultatach Kuratorium powiadomi Fundację w późniejszym terminie.

Pełna treść pisma z KO Poznań w sprawie spowiedzi:

Pismo z KO Poznań z 24.04.17 w sprawie spowiedzi w kantorku.pdf

W dniu 17 lipca wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Kuratorium wyjaśnia, że przeprowadziło kontrolę doraźną w zakresie przestrzegania praw uczniów Szkoły Podstawowej w Kamionkach. W wyniku kontroli Kuratorium nie stwierdziło nieprawidłowości. „Ze względu na organizację pracy szkoły (dwuzmianowość) i znaczną odległość szkoły od kościoła, dbając o bezpieczeństwo uczniów, postanowiono o organizacji rekolekcji oraz mszy św. w budynku szkoły. Uczniowie uzyskali częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych na czas rekolekcji (…). Msza święta odbyła się w ostatnim dniu rekolekcji i trwała 1 godzinę i 15 minut. Spowiedź odbywała się 20 i 21 marca w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego ze względu na bliskość sali gimnastycznej i bezpieczeństwo dzieci (…).

Kuratorium powołuje się w swoim piśmie na stanowisko MEN, wyrażone w odpowiedzi na interpelację nr 11389 w sprawie rekolekcji organizowanych w świeckiej szkole publicznej z dnia 24 kwietnia 2017r.: „Prawo oświatowe nie definiuje szkoły, jako instytucji świeckiej. Instytucja szkoły określana jest, jako szkoła publiczna, wspomagająca rodziców w ich funkcji wychowawczej (…). W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, możliwość odbycia spowiedzi kończącej rekolekcje, odbywające się w publicznej przestrzeni szkolnej mieści się w zakresie konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i wyznania”.

Pełna treść pisma:

Odpowiedź z KO w Poznaniu 11.07.2017 spowiedź w szkole.pdf

W ten oto sposób, Kurator i Ministerstwo za rządów PiS, próbuje udowodnić, że w publicznych szkołach można wszystko, włącznie z organizowaniem spowiedzi i mszy. Neutralność światopoglądowa zapisana w Konstytucji, sprowadza się w opinii MEN i Kuratorium, do angażowania instytucji publicznych w organizację wydarzeń religijnych.
Stanowisko to jest absurdalne i zupełnie nie do przyjęcia w państwach demokratycznych, w których istnieje rozdział od Kościoła. Przyjmując tę interpretację za obowiązującą w Polsce, należałoby uznać nasze państwo za państwo wyznaniowe.

W związku z tym, że nie zgadzamy się ze stanowiskiem Kuratorium, w dniu 21.08.2017r. Fundacja wysłała kolejne pismo do Wielkopolskiej Kurator Oświaty, Pani Elżbiety Leszczyńskiej.

W piśmie zwracamy uwagę m.in. na fakt, że błędna interpretacja przepisów prawa oświatowego doprowadziła w efekcie do odwołania się Ministra Edukacji Narodowej wprost do art. 53 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako podstawy prawnej dla sprawowania kultu religijnego w publicznej przestrzeni szkolnej, które to stanowisko nie jest poparte ani orzecznictwem sądowym ani poglądami doktryny i jest sprzeczne z art. 32 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 53 ust. 4 i ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności nie jest możliwie sprawowanie kultu religijnego jakiegokolwiek wyznania w szkole publicznej w czasie trwania zajęć lekcyjnych odbywających się  zgodnie z planem lekcji w szkole, w której nie wszyscy rodzice (opiekunowie lub odpowiednio uczniowie) zgłosili pisemną wolę uczestniczenia dzieci w nauce religii jednego wyznania, bowiem prowadziłoby to wprost do naruszenia art. 53 ust. 6 i ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy Panią Kurator o ponowną ocenę stanu sprawy, a także o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania celem rzeczowego jej wyjaśnienia.

Z uwagi na istotne znaczenie  sprawy dla społeczności lokalnej, jak też dla ochrony praw dzieci i ich rodziców, nasze pismo przekazaliśmy również do wiadomości Pana Burmistrza Gminy Kórnik, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach, do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do wiadomości publicznej.

Pełna treść pisma:

Pismo II do KO w sprawie rekolekcji w Kamionkach.pdf

W dniu 6 października wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Kuratorium nie dostrzega błędów popełnianych przez dyrekcję publicznej (neutralnej światopoglądowo ?!) szkoły, która winna być bezpieczna dla wszystkich uczniów niezależnie od światopoglądu.

Pełna treść pisma:

Odp_KO_Poznań_rekolekcje_spowiedź_w_szkole.pdf

W dniu 12.10.2017r. otrzymaliśmy pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik poinformował, że zapoznał się z treścią odpowiedzi Kuratorium i mając na uwadze treść tego pisma, uznał, że brak jest konieczności podejmowania dalszych działań w tej sprawie 🙁

Pełna treść pisma:

RPO_w_sprawie_rekolekcji_spowiedzi_w_szkole_09102017.pdf

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, w czerwcu b.r. zmieniła treść Rozporządzenia regulującego organizację rekolekcji. Zmiana ta jest oczywiście „dobrą zmianą”, czyli taką, która m.in. nie zobowiązuje katechetów  do opieki nad uczniami; nie zobowiązuje dyrekcji szkoły do realizacji programu szkolnego zgodnie z planem zajęć (dla dzieci nieuczestniczących), a także nakazuje szkole udzielanie wolnego uczniom z powodu wszelkich rekolekcji, nie tylko rekolekcji wielkopostnych. Oznacza to w praktyce, że rekolekcje mogą być w każdy piątek w miejsce zajęć dydaktycznych. Nauczyciele idą z uczniami do Kościoła, a uczniowie niewierzący siedzą karnie w świetlicy. Czy szkoła jeszcze należy do obywateli, czy jest już wyłącznie miejsce formacji religijnej jednego wyznania?

Przypominamy w tym miejscu o zapisach Konstytucji art. 53 ust. 6:
„Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”

 Karta Nauczyciela
art. 6:
Obowiązki nauczyciela: Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;”

Rekolekcje organizuje kościół:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2017.1147 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

§ 10.1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.
3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.

 

rekolekcje w kamionkach.jpg