Sprzeciwiamy się umożliwieniu powierzenia wychowawstwa nauczycielom religii – pismo fundacji do MEN

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Dnia 08.03.2018r. fundacja skierowała pismo do Podsekretarza Stanu w MEN, w ramach konsultacji projektu, którego celem jest m.in. umożliwienie katechetom objęcia wychowawstwa w klasach.

Nie ma w polskim porządku prawnym normy prawnej upoważniającej dopuszczenie do pełnienia funkcji wychowawcy dzieci lub młodzieży szkolnej zakonnicy, księdza, zakonnika, katechety lub innej osoby upoważnionej na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez w przypadku Kościoła Katolickiego – przez właściwego biskupa diecezjalnego a w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – przez właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych a spełniającej wymogi określone dla nauczyciela religii.

Z istotny rzeczy zatem osoba skierowana do szkoły przez właściwego biskupa diecezjalnego do pełnienie funkcji nauczyciela religii, nie może prowadzić z uczniami szkoły publicznej jakichkolwiek innych zajęć poza tymi, do których została upoważniona i które stanowią przedmiot tzw. „misji kanoniczej” adresowanej do osób, które na podstawie pisemnego oświadczenia zadeklarują, że ich dziecko ma uczestniczyć we wskazanych zajęciach z określonej religii.

Uprawnienia konstytucyjne tej części rodziców dzieci, która nie życzy sobie by „za proces wychowania” ich dzieci „bezpośrednio odpowiedzialna” była osoba, która nie jest zależna od dyrektora szkoły publicznej a jest zależna od władz zwierzchnich kościołów i związków wyznaniowych, są również gwarantowane na podstawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U.UE.C.2007.303.1 z dnia 2007.12.14.). Zgodnie bowiem z jej artykułem 14 ust. 3 „prawa rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane”. 

Proponowana norma prawna stanowiłaby jawne i rażące pogwałcenie swobód obywatelskich chronionych przez krajowe ustawodawstwo, jak też chronionych  na mocy umów międzynarodowych, których stroną jest nasz kraj

Pełna treść wysłanego pisma:

Pismo_do_MEN_konsultacje_ksiądz_wychowawca_08032018.pdf