Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej na www gminy Jedlińsk – interwencja fundacji

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do wójta gminy Jedlińsk, z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru urzędowi publicznemu, w związku z zaproszeniem na Misterium Męki Pańskiej, jakie umieszczono na stronie internetowej urzędu.

Pełna treść pisma:

 

Szanowny Pan Kamil Dziewierz

Wójt Gminy Jedlińsk

Ul. Warecka 19

26-660 Jedlińsk

 

Dot.: zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej umieszczone na stronie internetowej urzędu

 

Szanowny Panie Wójcie,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w odpowiedzi na prośbę mieszkańców gminy, pragnę zwrócić się do Pana z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru urzędowi publicznemu w Jedlińsku.

W dniu 21.03.2018r. na internetowej stronie urzędu zostało umieszczone zaproszenie na wydarzenie religijneMisterium Męki Pańskiej.

Postępowanie powyższe narusza postanowienia Konstytucji RP tj. Art. 25 ust. 2 „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” a także przeczy zapisom ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Art. 10. Ust. 1 ”Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”.

Ponadto, korzystając z okazji, zwracam się do Pana z pytaniem o to jaki komunikat władze gminy chcą w ten sposób przesłać do mieszkańców – obywateli – należących do mniejszości bezwyznaniowej i mniejszości wyznaniowych? Czy Wójt przestrzega podczas pełnienia swojej funkcji konstytucyjnej zasady ochrony mniejszości religijnych i światopoglądowych?

Z szacunkiem

Dorota Wójcik

prezeska zarządu

gmina_jedlińsk