Jak zwolnić dziecko z uczestnictwa w lekcjach Wychowania do Życia w Rodzinie?

Aktualności Działania Podręczniki Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie objęte programem ww. przedmiotu. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdaje się zakładać, iż dwie godziny katechezy w tygodniu są niewystarczające i należy podjąć próbę katechizacji uczniów również w ramach Wychowania do Życia w Rodzinie, co jest przejawem skrajnego lekceważenia rodzin z mniejszości wyznaniowych i mniejszości bezwyznaniowej oraz łamania konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem.

W zaistniałej sytuacji zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do inicjatyw oddolnych. Zajęcia z WDŻ są nieobowiązkowe, zalecamy więc składanie pisemnych oświadczeń o zwolnieniu uczniów z ww. lekcji oraz zorganizowanie w ramach zajęć dodatkowych rzetelnego wychowania seksualnego. Autorzy podstawy programowej przypominają o konstytucyjnej „nadrzędnej pozycji rodziców (…) w wyborze nauczania, które oferowane jest dzieciom”. Dokument zobowiązuje również szkoły do zorganizowania poświęconego WDŻ spotkania z rodzicami, gdzie „nauczyciel przedstawia rodzicom do akceptacji program nauczania, podręcznik i pomoce naukowe”. Zachęcamy rodziców do skrupulatnego skorzystania z tego prawa.

Jednocześnie zapowiadamy, iż zwrócimy się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie oraz działania w kierunku wprowadzenia w polskiej szkole rzetelnej i obiektywnej wiedzy o seksualności człowieka.

Jak zwolnić ucznia z uczestnictwa w lekcjach Wychowania do Życia w Rodzinie?

Rodzice w imieniu ucznia lub pełnoletni uczniowie samodzielnie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach Wychowania do Życia w Rodzinie. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie. „Udział uczniów w zajęciach nie jest bowiem obowiązkowy, nie wiąże się z wystawianiem ocen, nie wpływa na promocję do następnej klasy. Rodzice mogą w formie pisemnej odmówić wyrażenia zgody na uczestnictwo swych dzieci w tych zajęciach” (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017).

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999 r. nr 67, poz. 756 z późn. zm.).

W dniu 05.09.2017r. fundacja wysłała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, z prośbą o pomoc i interwencję.

Pełna treść pisma:

Pismo_do_RPO_w_sprawie_WDŻ.pdf

Odpowiedź na nasze pismo wpłynęła w lipcu 2018r. Rzecznik podziękował za zgłoszone przez fundację uwagi, niestety, pomimo prowadzenia wieloletniej korespondencji z Ministrem Edukacji Narodowej, podstawa programowa nie uwzględniła zgłoszonych przez nas i podzielanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich zastrzeżeń.

Pełna treść pisma:

RPO w sprawie WDŻ 10072018.pdf