Nieobecność lub zwolnienie w dzienniku elektronicznym ucznia, który nie uczęszcza na religię niezgodne z prawem

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie www.librus.pl

„Religia nie jest dla Ucznia przedmiotem obowiązkowym. Rodzice mogą nie mieć życzenia, aby ich dziecko uczyło się religii. Jednocześnie szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania tych zajęć opiekę lub zajęcia wychowawcze Uczniowi, który na religię nie uczęszcza.

Jeżeli opiekę na Uczniem w czasie lekcji religii sprawuje Nauczyciel bibliotekarz, to ma on obowiązek prowadzić ewidencję obecności Ucznia z podpisem Nauczyciela. Potwierdza ona odpowiedzialność Nauczyciela za bezpieczeństwo Ucznia na tych zajęciach.

Natomiast Nauczyciel religii w dzienniku lekcyjnym nie wpisuje żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności Ucznia, który z wyboru Rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego Ucznia mniej.

W opisanym przypadku Uczeń nie jest Uczniem zwolnionym z lekcji religii, ale Uczniem, który z wyboru Rodziców nie korzysta z nauki religii.

Podstawa prawna: 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Link do wypowiedzi eksperta Librus

https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/obecnosc-ucznia-ktory-nie-uczestniczy-wlekcjach-religii/

Wzór wniosku do Kuratorium Oświaty w przypadku gdy wychowawca/dyrekcja szkoły nie przychyli się do wniosku rodziców o nieodnotowywanie zwolnień i nieobecności z religii, na którą uczeń/uczennica nie jest zapisany/a.

 

WYSTĄPIENIE

W SPRAWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

WRAZ Z WNIOSKIEM O ZAJĘCIE SIĘ SPRAWĄ

 

Wnoszę o interwencję w opisanej poniżej sprawie i podjęcie odpowiednich środków nadzorczych, ze względu na nieprawidłowości występujące w Szkole ………, skutkujące dyskryminacją dzieci nieuczęszczających na lekcje religii, jak również ze względu na naruszanie przepisów oświatowych w zakresie odnotowywania braku obecności dzieci na lekcjach religii jako zwolnienie lub spóźnienie pomimo braku zapisania danego dziecka na lekcje religii.

Wskazuję, iż w przedmiotowej Szkole dzieciom niezapisanym na lekcje religii odnotowuje się w dzienniku w systemie Librus zwolnienie lub spóźnienie w sytuacji, gdy dziecko nie było w ogóle zapisane na lekcje religii.

Wobec faktu, iż plan zajęć został zorganizowany w taki sposób, że lekcje religii umieszczone są pomiędzy innymi zajęciami, a nie na ostatnich godzinach lekcyjnych, rodzice zwrócili się do Szkoły o zmianę tej sytuacji. Po rozmowach przyjęto rozwiązanie, iż dzieci w czasie zajęć lekcyjnych religii będą pod opieką innego nauczyciela, przebywając na realizowanych przez tego nauczyciela zajęciach. Mimo to w dzienniku w systemie Librus brak obecności dzieci na zajęciach religii jest odnotowywany jako zwolnienie lub spóźnienie, mimo iż dzieci nigdy nie zostały zapisane na lekcje religii. Mimo podjętej przez rodziców kolejnej interwencji do Dyrekcji Szkoły, sytuacja do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, naukę religii organizuje się na życzenie rodziców. Jak stanowi natomiast ust. 3 wskazanego Rozporządzenia, uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

Niewątpliwym zatem w świetle powołanych w przedmiotowym piśmie przepisów jest, iż całkowicie nieuprawnionym jest odnotowywanie nieobecności dziecka na zajęciach religii – w sytuacji gdy dziecko nie było zapisane na te zajęcia – zwolnienia lub spóźnienia. Wobec natomiast braku jakichkolwiek działań przez dyrekcję Szkoły w celu natychmiastowego usunięcia tego typu bezprawnych działań, mimo interwencji rodziców, zasadnym jest kierowanie niniejszego wniosku.

Uregulowania dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd znajdują się w wielu aktach normatywnych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej formułuje zakaz dyskryminacji w art. 32 ust. 1 i ust. 2, zgodnie z którym: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Szkoła stanowi miejsce, w którym wszyscy uczniowie powinni być traktowani jednakowo i jest miejscem neutralnym światopoglądowo. Zgodnie natomiast z art. 53 ust. 3 Konstytucji: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiedni. Jak stanowi art. 25 ust. 1 i 2 Konstytucji: 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
W każdej szkole wszyscy uczniowie powinni być traktowani równo, a co za tym idzie powinni mieć takie same prawa. W konsekwencji, wpisywanie uczniom niezapisanym na lekcje religii w dzienniku lekcyjnym zwolnienia lub spóźnienia nie tylko nie znajduje oparcia w przepisach prawa, ale także niewątpliwie dyskryminuje dzieci, bowiem dzieci, które mają wpisane szereg zwolnień lub spóźnień w dzienniku są traktowane gorzej od dzieci uczęszczających na lekcje religii. Nadto, takie działania mogą powodować także gorsze traktowanie dzieci przez rówieśników lub innych nauczycieli.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. W sprawach dotyczących nierównego traktowania szkoła narusza interes dziecka. Jak stanowi art. 14 ust. 1 i 2 Konwencji o prawach dziecka, Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania, będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka. Szkoła powinna zatem w nadrzędny sposób dbać o zapewnianie przestrzegania wszelkich praw dotyczących dzieci, jak również niedyskryminowanie ich ze względu na jakąkolwiek podstawę.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 194 Kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jak przyjmuje się w doktrynie prawa, „Karalna dyskryminacja z art. 194 może odnosić się do wszelkiego typu praw, zarówno tych, które mają charakter konstytucyjny i bezpośrednio objęte są zakresem ochrony wolności religijnej, jak i wszelkich innych uprawnień mających swe źródło w obowiązującym porządku prawnym (np. prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do zakładania i prowadzenia szkół, prawo do wykonywania określonej służby publicznej). Ograniczenia odnosić się mogą także do praw wynikających ze stosunku pracy (wysokość wynagrodzenia, awans zawodowy).” (Wróbel, Włodzimierz. Art. 194. W: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a . Wolters Kluwer Polska, 2017). Tym samym, zasadnym jest również rozważenie wystąpienia podstaw do zasadności uznania przedmiotowego czynu za czyn niedozwolony i dokonanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wskazać również należy, iż podjęcie interwencji w sprawie jest niezbędne na podstawie art. 55 ust. 2 pkt 5 Prawa oświatowego, zgodnie z którym nadzorowi podlega w szczególności przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.